Версия за печат

BG-с. Никола Козлево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931568

BG333, Община Никола Козлево, пл. 23-ти Септември № 5, За: Петър Димитров - Секретар на Община Никола Козлево, България 9955, с. Никола Козлево, Тел.: 05328 2002, E-mail: obankozlevo@abv.bg, Факс: 05328 2020

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nikolakozlevo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://profilnakupuvacha.com/1464.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

29822.47 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка и монтаж на оборудване – алуминиеви радиатори, необходимо за реализацията на проект: “Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на община Никола Козлево”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44620000

Описание:

Радиатори и котли за централно отопление и части за тях


Срок за получаване на офертите

17/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Средствата за изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка са по проект “Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на община Никола Козлево” и Административен договор № BG06RDNP001-7.008-0023-C01/04.12.2019 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Никола Козлево по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Друга информация

Получените оферти ще бъдат отворени на публично заседание на 20.07.2020 г. от 14:00 часа. Място на отваряне на офертите: с. Никола Козлево 9955, общ. Никола Козлево, област Шумен, пл. „23-ти Септември“ № 5, Заседателна зала на Община Никола Козлево

Дата на изпращане на настоящата информация

14/07/2020  (дд/мм/гггг)