Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100206 29.06.2020 г.  Община Рила Избор на консултант за осъществяване на външна техническа помощ за управление, контрол и мониторинг по проект: „Рекултивация на депо за неопасни битови отпадъци - град Рила“ по Оперативна програма „Околна среда“ 03.07.2020 г.  17:00 ч.
9100205 29.06.2020 г.  Община Кричим „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор и оценка на съответствието по проект: "Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ 03.07.2020 г.  17:00 ч.
9100204 29.06.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Лозенец" ЕАД „Доставка на медицински консумативи и галенови разтвори“ 07.07.2020 г.  16:30 ч.
9100203 29.06.2020 г.  Столична община - Район "Банкя" "Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране и строителство/ремонт) на "Препоръчани енергоспестяващи мерки и ремонт на помещения и санитарни възли в административната сградата на СО район "Банкя", ул. "Цар Симеон" № 1". 02.07.2020 г.  17:00 ч.
9100202 29.06.2020 г.  "Софийска вода" АД Доставка на крепежни елементи 06.07.2020 г.  16:30 ч.
9100201 29.06.2020 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Балчик към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен „Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества работно облекло за нуждите на ТП „ ДЛС Балчик” “ Предметът на поръчката включва периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозно количество фабрично ново работно облекло и обувки по артикул и прогнозни количества посочени в техническа спецификация, неразделна част от документацията. СРОКОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА Срок за доставка- не повече от 7 (седем) календарни дни, след заявка на Възложителя. Краен срок на договора – 30.12.2020г. или до изчерпване на финансовия ресурс от 4500.00лв.( четири хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания. Срок за рекламации при несъответствие на доставените стоки не по-малко от 7(седем) календарни дни, считано от дата на всяка доставка. Срок за рекламации на дефектирала стока ( отнася се само обувки)– не по-малко от 30(тридесет) календарни дни, считано от дата на всяка доставка. Срок за подмяна на рекламирана стока – не повече от 7(седем) календарни дни, считано от дата на депозиране на рекламацията по електронен път на ел. адрес посочен от Изпълнителя по реда и условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги Максимално допустим финансов ресурс - 4500.00лв. без ДДС за целия срок на договора. 03.07.2020 г.  17:00 ч.
9100200 29.06.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Невестино към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград „Избор на обслужваща фирма по трудова медицина, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд за нуждите на ТП „ДГС Невестино”. 03.07.2020 г.  17:00 ч.
9100199 29.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ЕООД - Видин Предмет на настоящата обществената поръчка е доставката на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка в ПСОВ Видин . 03.07.2020 г.  17:00 ч.
9100198 29.06.2020 г.  Основно училище /ОУ/ "Иван Вазов" гр. Горна Оряховица „Основен ремонт на спортни площадки ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица“ 02.07.2020 г.  16:30 ч.
9100197 29.06.2020 г.  Община Шабла Предмет на настоящата поръчка е Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на за обект: „Основен ремонт на покрив на кметство с.Езерец, община Шабла“. Настоящата обществена поръчка се провежда на основание чл. 187, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 и на разпоредбите на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки. 06.07.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 8 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)