Версия за печат

BG-Балчик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120130

BG332, ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК ТП ПРИ ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ул. Черно море № 9, За: инж. Радослав Радев, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 73223, E-mail: dlsbalchik@gmail.com, Факс: 0579 72039

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://dlsbalchik.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dlsbalchik.sidp.bg/tp11-2/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

4500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества работно облекло за нуждите на ТП „ ДЛС Балчик” “ Предметът на поръчката включва периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозно количество фабрично ново работно облекло и обувки по артикул и прогнозни количества посочени в техническа спецификация, неразделна част от документацията. СРОКОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА Срок за доставка- не повече от 7 (седем) календарни дни, след заявка на Възложителя. Краен срок на договора – 30.12.2020г. или до изчерпване на финансовия ресурс от 4500.00лв.( четири хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания. Срок за рекламации при несъответствие на доставените стоки не по-малко от 7(седем) календарни дни, считано от дата на всяка доставка. Срок за рекламации на дефектирала стока ( отнася се само обувки)– не по-малко от 30(тридесет) календарни дни, считано от дата на всяка доставка. Срок за подмяна на рекламирана стока – не повече от 7(седем) календарни дни, считано от дата на депозиране на рекламацията по електронен път на ел. адрес посочен от Изпълнителя по реда и условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги Максимално допустим финансов ресурс - 4500.00лв. без ДДС за целия срок на договора.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18110000, 18100000, 18831000

Описание:

Работно облекло
Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Обувки със защитно метално бомбе


Срок за получаване на офертите

03/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

СЪОБЩЕНИЕза удължаване на срока за депозиране на оферти На дата 12.06.2020г. е публикувана обява в „Профила на купувача” на ТП „ ДЛС Балчик” за събиране на оферти с предмет „Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества работно облекло за нуждите на ТП „ ДЛС Балчик” “и Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с уникален идентификационен номер в регистъра на АОП 9099588. С настоящето уведомявам всички заинтересовани лица, че: 1. На осн. чл. 188, ал.2 ЗОП вр. § 131, ал.2 от ПЗР ЗИДЗОП УДЪЛЖАВАМ срокът за депозиране на оферти по настоящата поръчка до 17.00ч. на 03.07.2020г. 2. На 06.07.2020г. от 13.00ч. в административната сграда на Възложителя- гр.Балчик, обл.Добрич, ул. „ Черно море“ № 9 ще бъдат отворени и оценени получените оферти за участие в настоящата поръчка независимо от техния брой 3. Препис от настоящето Съобщение да се публикува на интернет адрес на Възложителя в раздел „Профил на купувача” https://dlsbalchik.sidp.bg/tp11-2/ и да се приложи към документацията. Офертата по образец се представя в запечатан непрозрачен плик с наименование на участника ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и наименование на поръчката. От участие ще бъдат отстранени участниците които не отговарят на изискванията на възложителя. Комисията може да проверява декларираните от участниците обстоятелства и да изисква представяне на доказателства. Участниците следва да представят с офертата си документите и информацията посочени от възложителя в документацията за участие. Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи по чл. 58, ал.1 т.1-3 от ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1от ЗОП . Ако избраният за изпълнител участник, не представи в срок необходимите за сключване на договор документи, възложителя може да сключи договор със следващия класиран участник. Настоящата процедура се възлага на основание делегиране на правомощия при условията на чл.7 от ЗОП, съгласно Заповед № 414/11.12.2019г. на Директора на ДП "СИДП" гр. Шумен. Свободен и неограничен безплатен достъп до документацията за участие се предоставя на всички заинтересовани, включително и на АОП, на интернет адреса на Възложителя, посочен в Раздел I, подраздел "Адрес на профил на купувача".

Дата на изпращане на настоящата информация

29/06/2020  (дд/мм/гггг)