Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100134 25.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ООД - Варна Доставка та почистващи препарати и детергенти, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100133 25.06.2020 г.  Община Пловдив - Район "Източен" «Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, основно обновяване или разширение на 4 броя детски площадки за игра на открито на територията на Община Пловдив, Район «Източен» 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100131 25.06.2020 г.  Община Ловеч „Приготвяне и доставка на готова храна /кетъринг/, във връзка с предоставяне на социалните услуги: „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по проект „Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч“, ДБФП №BG05M9OP001-2.019-0012-C02/24.02.2020г., ПО 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, по процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 30.06.2020 г.  17:30 ч.
9100130 25.06.2020 г.  Община Нова Загора „Основен ремонт на площад с. Сокол“. 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100129 25.06.2020 г.  Община Нова Загора „Текущ ремонт на Детска градина с. Кортен“ 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100128 25.06.2020 г.  Община Нова Загора „Основен ремонт на площад с. Караново“ 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100127 25.06.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Хисар към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян “Предоставяне на пътни транспортни услуги за нуждите на ТП ДГС „Хисар“ 15.07.2020 г.  17:00 ч.
9100126 25.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ООД - Силистра Предметът на обществената поръчка е: „ДОСТАВКА НА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ И ТЕЧЕН ХЛОР“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. За обособена позиция №1: Доставка на натриев хипохлорит За обособена позиция №2: Доставка на течен хлор Общата прогнозна стойност на настоящата поръчка е в размер на 69 000 (шестдесет и девет хиляди) лева без включен ДДС: Обособена позиция №1: Доставка на натриев хипохлорит - 59 000 (петдесет и девет хиляди) лева без ДДС Обособена позиция №2: Доставка на течен хлор – 10 000 (десет хиляди) лева без ДДС 01.07.2020 г.  17:00 ч.
9100125 25.06.2020 г.  Детска градина - Радост, с. Стряма, община Раковски - /Старо наименование - Целодневна детска градина - Радост, с. Стряма, община Раковски/ „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "РАДОСТ" село Стряма, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Хляб” - прогнозна стойност - 4185.00 лева; - Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” - прогнозна стойност - 22007.08 лева; - Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”- прогнозна стойност - 20430.67 лева; - Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти”- прогнозна стойност - 8422.46 лева; - Обособена позиция № 5 „Пресни плодове и зеленчуци”- прогнозна стойност - 13018.29 лева. 30.06.2020 г.  16:00 ч.
9100124 24.06.2020 г.  Община Полски Тръмбеш „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на строително-монтажни работи (СМР) на обект “Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш“ 29.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 13 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)