Версия за печат

BG-Нова Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000590597

BG342, Община Нова Загора, ул. 24 май № 1, За: инж. Пламен Юнгарев, нач. отдел „ТСУКС“ в Община Нова Загора., България 8900, Нова Загора, Тел.: 0457 62122, E-mail: obshtina@nova-zagora.org, Факс: 0457 64303

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nova-zagora.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.nova-zagora.org/node/174.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

109745 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Основен ремонт на площад с. Караново“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

29/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2020  (дд/мм/гггг)