Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100222 30.06.2020 г.  Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ - Силистра „Извършване на строително – монтажни работи по подмяна на 3 броя алуминиеви врати в сградата на РЗОК – Силистра“ 03.07.2020 г.  17:00 ч.
9100221 30.06.2020 г.  Община Каолиново Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в община Каолиново по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на училищните автобуси в община Каолиново“ и Обособена позиция № 2: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на леките и товарните автомобили в община Каолиново“. 10.07.2020 г.  16:30 ч.
9100220 30.06.2020 г.  Община Брацигово Предоставяне на специализирани инженерни консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор по смисъла на член 166 от ЗУТ, и упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на проект „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО на община Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик”, финансиран от „ОПОС 2014-2020“ по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“. Обектът на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извърши консултантски услуги по смисъла на чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), контрол по спазването на изискванията по чл.169, ал.1 и 3 и чл.169б, ал.1 от ЗУТ при изпълнение на предмета на поръчката. Обектът на интервенция представлява депо за твърди битови отпадъци на община Брацигово, разположено в землището на гр.Брацигово, Пазарджишка област. 03.07.2020 г.  17:00 ч.
9100219 30.06.2020 г.  Община Златоград “Изграждане на подпорна стена на ул. „Виктор Юго“ от о.т. 61 до о.т. 62 в гр.Златоград, община Златоград, област Смолян“ 02.07.2020 г.  17:30 ч.
9100218 30.06.2020 г.  Община Златоград “Изграждане на подпорна стена на ул. Плиска от о.т. 98 до о.т. 104 в гр.Златоград, община Златоград , област Смолян“ 02.07.2020 г.  17:30 ч.
9100217 30.06.2020 г.  Община Златоград “Изграждане на подпорна стена на ул. Клокотница от о.т. 81 до о.т. 114 в гр.Златоград, община Златоград, област Смолян“ 02.07.2020 г.  17:30 ч.
9100211 29.06.2020 г.  Институт по полимери към Българска академия на науките /БАН/ „Извършване на СМР по проект BG05M2OP001-1.002-0012 - Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ за нуждите на Института по полимери - БАН” 02.07.2020 г.  17:30 ч.
9100209 29.06.2020 г.  7-мо Средно училище /СУ/ "Св. Седмочисленици" гр. София, -/Старо наименование - 7-мо Средно общообразователно училище /СОУ/ "Св. Седмочисленици" гр. София/ Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя и притежаващ професионална квалификация и практически опит за доставка на нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение за нуждите на 7 СУ Свети Седмочисленици. Дейностите ще се изпълняват от изпълнителя за срок от четиридесет и осем месеца, като същия започва да тече от първо число на месеца, след получаване на възлагателно писмо от изпълнителя, отправено от възложителя. Чрез настоящата процедура се цели намаляване на разходите за електроенергия на 7 СУ Свети Седмочисленици. 02.07.2020 г.  16:00 ч.
9100208 29.06.2020 г.  Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/ Застраховка на имушество и служители на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) при следните пет самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция 1: Пълно автокаско на 33 бр. МПС; Обособена позиция 2: Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС; Обособена позиция 3: Застраховане на сградите на КРС; Обособена позиция 4: Застраховане на служителите на КРС с групова рискова застраховка срещу злополука и застраховка "Живот" за 2021 г.; Обособена позиция 5: Застраховка "Гражданска отговорност" на 33 броя МПС и застраховка "Злополука" на водача и пътниците в МПС 02.07.2020 г.  17:30 ч.
9100207 29.06.2020 г.  Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Велико Търново Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Велико Търново. 10.07.2020 г.  17:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 7 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)