Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9099394

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121747864

BG411, Комисия за регулиране на съобщенията, ул. Гурко 6, За: Красимир Василев, България 1000, София, Тел.: 029492776 0884987020, E-mail: kvassilev@crc.bg, Факс: 02 9492954

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.crc.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://crc.bg/bg/rubriki/605/2020-g.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

41500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Застраховка на имушество и служители на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) при следните пет самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция 1: Пълно автокаско на 33 бр. МПС; Обособена позиция 2: Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС; Обособена позиция 3: Застраховане на сградите на КРС; Обособена позиция 4: Застраховане на служителите на КРС с групова рискова застраховка срещу злополука и застраховка "Живот" за 2021 г.; Обособена позиция 5: Застраховка "Гражданска отговорност" на 33 броя МПС и застраховка "Злополука" на водача и пътниците в МПС

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

02/07/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки КРС удължава срока за получаване на оферти по Позиция І. Пълно автокаско на 33 бр. МПС; Позиция ІІ. Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС; Позиция ІІІ. Застраховане на сградите на КРС от поръчка с предмет: „Застраховка на имущество и служители на КРС при пет самостоятелно обособени позиции”. Изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката са подробно описани в обявата, публикувана на Профила на купувача на КРС. Срокът за получаване на офертите е 02.07.2020 г., 17:30 ч. Офертите ще се отварят на 03.07.2020 г. в 14:00 часа в сградата на КРС на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/06/2020  (дд/мм/гггг)