Версия за печат

BG-БРАЦИГОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

08-08-88#1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351565

BG423, ОБЩИНА БРАЦИГОВО, УЛ.АТАНАС КАНОВ 6А, За: Гергана Велева, България 4579, БРАЦИГОВО, Тел.: 0359 897435846, E-mail: op@bratsigovo.bg, Факс: 0359 5522101

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.bratsigovo.bg/op.php.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

25388.54 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на специализирани инженерни консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор по смисъла на член 166 от ЗУТ, и упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на проект „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО на община Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик”, финансиран от „ОПОС 2014-2020“ по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“. Обектът на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извърши консултантски услуги по смисъла на чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), контрол по спазването на изискванията по чл.169, ал.1 и 3 и чл.169б, ал.1 от ЗУТ при изпълнение на предмета на поръчката. Обектът на интервенция представлява депо за твърди битови отпадъци на община Брацигово, разположено в землището на гр.Брацигово, Пазарджишка област.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

03/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането на настоящата обществена поръчка е със средства, отпуснати на община Брацигово по проект „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО на община Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, АДБФП от 02.06.2020г.

Друга информация

пълен достъп до документацията до обществената поръчка е осигурен на адрес:www.bratsigovo.bg/op.php,уникален номер на поръчката ОП2020-006

Дата на изпращане на настоящата информация

30/06/2020  (дд/мм/гггг)