Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-3-6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000665295

BG411, Институт по полимери - БАН, ул. ”Акад. Г. Бончев” бл. 103А, За: Гергана Пашева, България 1113, София, Тел.: 0887 465352, E-mail: zop@polymer.bas.bg, Факс: 02 8700309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.polymer.bas.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.polymer.bas.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=348Itemid=24&lang=bg.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

194823 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на СМР по проект BG05M2OP001-1.002-0012 - Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ за нуждите на Института по полимери - БАН”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

02/07/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект: BG05M2OP001-1.002-0012 чрез финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Друга информация

Офертите се подават на адрес: ул. „Акад. Георги Бончев“, Бл. 103, вх. В, деловодство Дата и час на отваряне на офертите -07.07.2020 г в 10:00 часа. Място на отваряне на офертите: Институт по полимери - БАН: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, Бл. 103, вх. В, заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/06/2020  (дд/мм/гггг)