Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100179 26.06.2020 г.  Технически университет /ТУ/ - София Предмет на поръчката: „Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване в ТУ – София и изнесените звена” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване за нуждите на ТУ-София – ЦУ; Обособена позиция 2: Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на пожароизвестителна система SSS-1000 за нуждите на ТУ-София - ЦУ; Обособена позиция 3: Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване за нуждите на СОС при ТУ – София 01.07.2020 г.  17:00 ч.
9100178 26.06.2020 г.  Община Елена Предоставяне на консултантски услуги за организация и управление на проект No BG16M1OP002-2.010-0035-C01 „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Елена“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. 01.07.2020 г.  17:30 ч.
9100177 26.06.2020 г.  ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София „Ремонт преходи от безбаластов железен път към баластов пред двата портала на тунел № 9 в междугарието Стряма - Клисура“ 02.07.2020 г.  17:15 ч.
9100162 25.06.2020 г.  "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД Доставка на електромеханични инструменти и части за ръчни инструменти 01.07.2020 г.  17:30 ч.
9100161 25.06.2020 г.  Община Кнежа „Асфалтиране на улици от капиталовата програма на община Кнежа за 2020 г.“ 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100160 25.06.2020 г.  Община Бяла, област Русе „Консултантски услуги за организация и управление, и информация и комуникация на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе““. Избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да подпомага Oбщинската администрация на Oбщина Бяла, област Русе, като предостави консултантски услуги за организация и управление, и информация и комуникация на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“. Предметът на поръчката включва следните групи дейности, детайлизирани в задълженията на екипа за управление на проекта: 1) Юридически услуги и правно-нормативно обезпечаване на проекта; 2) Администриране на проекта, външен контрол и мониторинг на изпълнението на проекта; 3) Дейности по финансово управление и отчитане на проекта; 4) Дейности, свързани с осигуряване на публичността на проекта и повишаване информираността на населението, чрез разясняване на целта на проекта, ползата му за обществеността и подкрепата на Европейския съюз и фондовете за осъществяването му. Пълно описание на дейностите, включени в обхвата на възлаганата обществена поръчка, се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от настоящите указания. 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100159 25.06.2020 г.  Община Добричка Проектиране и изграждане на локална система за оповестяване на язовир „Плачидол 2“, oбщина Добричка, съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност и Закона за защита при бедствия 06.07.2020 г.  17:00 ч.
9100158 25.06.2020 г.  Община Суворово „Упражняване на строителен надзор на обект:„Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство” Обществената поръчка обхваща два етапа: Етап I Техническа рекултивация, включващ подготвителни работи, техническа рекултивация и газоотвеждаща система и Етап II Биологична рекултивация. 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100157 25.06.2020 г.  Община Добричка Доставка на метални контейнери тип „Бобър“ 1.1 м3 за населените места на община Добричка 30.06.2020 г.  17:00 ч.
9100156 25.06.2020 г.  Община Габрово Проучване и проектиране за изготвяне на подробни устрйствени планове и технически проект за обект „Водоснабдяване група села на територията на област Габрово – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово” 02.07.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 10 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)