Версия за печат

BG-Кнежа

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

0400-73

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000193243

BG314, Община Кнежа, ул. Марин Боев № 69, За: Цветомир Миловски- зам. кмет; Цветелина Калчева- Директор СА, България 5835, Кнежа, Тел.: 00359 91093571, E-mail: obstina_kneja@abv.bg, Факс: 00359 91327007

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kneja.acstre.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://kneja.acstre.com/currentNews-2194-newitem.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

166089.17 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Асфалтиране на улици от капиталовата програма на община Кнежа за 2020 г.“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233220

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища


Срок за получаване на офертите

29/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата на отваряне на офертите 30.06.2020 г. от 13:00 часа в стая № 306 в Сградата на Община Кнежа. Възложителят финансира дейностите със собствени бюджетни средства.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2020  (дд/мм/гггг)