Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100123 24.06.2020 г.  Детска градина - Иглика , гр. Раковски - /Старо наименование - Обединено детско заведение /ОДЗ/ "ИГЛИКА" - гр. Раковски/ „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ ИГЛИКА град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Хляб " - прогнозна стойност - 4335.00 лева; - Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” - прогнозна стойност - 14875.00 лева; - Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”- прогнозна стойност - 23000.00 лева; - Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти” - прогнозна стойност - 8700.00 лева; - Обособена позиция № 5 „Пресни плодове и зеленчуци”- прогнозна стойност - 17565.00 лева; 30.06.2020 г.  16:00 ч.
9100122 24.06.2020 г.  Детска градина "Синчец" с. Белозем, /Старо наименование - /Старо наименование - Целодневна детска градина /ЦДГ/ "Синчец" с. Белозем/ „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "СИНЧЕЦ" село Белозем, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Хляб” - прогнозна стойност - 6210 лева; - Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” - прогнозна стойност - 11389.46 лева; - Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” - прогнозна стойност - 25214.83 лева; - Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти” - прогнозна стойност - 9612.70 лева; - Обособена позиция № 5 „Пресни плодове и зеленчуци” - прогнозна стойност - 14439.25 лева. 30.06.2020 г.  16:00 ч.
9100121 24.06.2020 г.  Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ „Доставка на контейнери (преместваеми) за отглеждане на служебни кучета за нуждите на Главна дирекция „Гранична полиция““. 26.06.2020 г.  17:30 ч.
9100120 24.06.2020 г.  Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/ Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи съгласно одобрен инвестиционен проект за основен ремонт на покрива на административната сграда на Централно управление на ДФ „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136. 29.06.2020 г.  17:30 ч.
9100119 24.06.2020 г.  Община Видин „Строителни и монтажни работи на общински сгради, по обособени позиции“ 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100118 24.06.2020 г.  Община Стралджа „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Основен ремонт на горски пътища на територията на община Стралджа“ 30.06.2020 г.  17:00 ч.
9100117 24.06.2020 г.  Община Божурище „Инженеринг, включващ обследване, изготвяне на технически проект за основен ремонт на масивна едноетажна сграда ТПП 8-ми март гр.Божурище и изпълнение на предвидените в проекта СМР и упражняване на авторски надзор" 06.07.2020 г.  17:30 ч.
9100116 24.06.2020 г.  Община Божурище "Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище- II етап (участък км 1+800.22 - км 2+209.91) 29.06.2020 г.  17:30 ч.
9100115 24.06.2020 г.  Община Георги Дамяново „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ с.Меляне етапно – I етап“ 29.06.2020 г.  16:30 ч.
9100114 24.06.2020 г.  Община Божурище "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект:"Реконструкция и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна система и изграждане на нова в кв. „Девети септември”" 29.06.2020 г.  17:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 14 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)