Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100093 24.06.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Смолян към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян „Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превози средства стопанисвани от ЦУ на „ЮЦДП” и ТП ДГС „Смолян” за срок от 24 месеца” 30.06.2020 г.  17:00 ч.
9100092 24.06.2020 г.  Община Ловеч Доставка на работно облекло, предмет на възлагане в настоящата обществена поръчка е част от дейностите по Проект „Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч“, ДБФП № BG05M9OP001-2.019-0012-C02, който се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд и одобрения от УО на ОПРЧР 2014-2020 г. 29.06.2020 г.  17:30 ч.
9100091 24.06.2020 г.  Община Тутракан „Текущи ремонти на сгради и съоръжения общинска собственост” 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100090 24.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ООД - Монтана "Доставка на поцинковани фитинги и спирателни кранове от ” до 2” " 30.06.2020 г.  17:00 ч.
9100089 24.06.2020 г.  Община Асеновград „Почистване, поддържане и възстановяване на дъждоприемни шахти на територията на община Асеновград”. 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100088 24.06.2020 г.  Община Минерални бани Поръчката включва дейности по строително–разрушителни работи за обекти сграда в УПИ VIII, кв. 14а, с. Минерални бани и Едноетажна сграда в УПИ II, кв. 14, с. Минерални бани. Към датата на обявяване на поръчката няма осигурено финансиране. И за двете сгради следва да се изпълни следното: Изготвяне на документация, включваща следните части: - План за строително–разрушителни работи;- План за безопасност и здраве;- План за управление на отпадъците; Разрушаване; Разчистване и извозване на строителните отпадъци от разрушената сграда; Разкриване на основите на сградата и разрушаването им; Разчистване и извозване на строителните материали и отпадъци след разрушаване на основите; Изравняване на терена със земната повърхност около него. 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100086 24.06.2020 г.  "Пътнически превози" ЕООД гр. Сливен /правоприемник на "Пътнически превози" ЕАД/ „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект „Ремонт на сградите и реконструкция на съоръжението на Пътническа въжена линия Сливен-Карандила“, част от проект: „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен” по Процедура BG16RFOP001-6.002 – „Развитие на туристически атракции“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“. 29.06.2020 г.  16:30 ч.
9100085 24.06.2020 г.  Община Костенец 1.Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на детски, паркови и спортни съоръжения за площадка, находяща в УПИ ІV, кв. 90Б по плана на гр. Костенец”, отговарящи на всички действащи БДС EN 14974:2006+А1:2010, EN 14974, БДС EN1176-1, стандарти и европейски изисквания за безопасност и здраве и Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра от 12.01.2009 г. на МРРБ. Техническите изисквания на възложителя и дейностите включени в предмета на поръчката са посочени в Техническата спецификация. 2. Правно основание: чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП /събиране на оферти с обява/ 3. Място на изпълнение: Община Костенец 30.06.2020 г.  17:00 ч.
9100084 24.06.2020 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Кормисош към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян „Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на „ЮЦДП” – гр. Смолян и териториалните му поделения, попадащи на територията на област Пловдив – ТП ДГС „Асеновград”, ТП ДГС „Карлово”, ТП ДГС „Клисура”, ТП ДЛС „Кормисош”, ТП ДГС „Пловдив”, ТП ДГС „Първомай”, ТП ДЛС „Тракия” и ТП ДГС „Хисар”, за срок от 12 месеца”. 30.06.2020 г.  17:00 ч.
9100083 24.06.2020 г.  Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Шумен ЕООД/Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Шумен „Абонаментно обслужване на модули „Гама Кодмастер”, “Гама Стор”, Гама Стор-верификация, “Гама Калк”, “Гама МултиЛаб” и „Мултилаб КААБ” от специализиран софтуер за интегрирана болнична информационна система на "КОЦ-Шумен" ЕООД” по Техническа спецификация Приложение 1. 06.07.2020 г.  16:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 17 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)