Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100009 23.06.2020 г.  Община Велико Търново „Доставка и монтаж на 4 (четири) броя подемници във връзка с проект „Социализация на хора с увреждания чрез достъпна архитектурна среда“ в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100008 23.06.2020 г.  Община Гърмен ”Изграждане на гаражи в УПИ Х-83, кв.12 по плана на село Рибново, община Гърмен” 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100007 23.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас Доставка на офис мебели и столове, метални офис мебели и сейфове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас. 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100006 23.06.2020 г.  Община Гулянци Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Консултантски услуги за организация и управление на проект „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци““. Предметът на поръчката включва следните групи дейности, детайлизирани в задълженията на екипа за управление на проекта: 1) Юридически услуги и правно-нормативно обезпечаване на проекта; 2) Администриране на проекта, външен контрол и мониторинг на изпълнението на проекта; 3) Дейности по финансово управление и отчитане на проекта. 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100005 23.06.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Кюстендил към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград "Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП „ДГС Кюстендил"“ 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9100004 23.06.2020 г.  "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" /СБАЛОЗ/ ЕООД София-град /бивш Комплексен онкологичен център ЕООД - град София, старо наименование /Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - София-град ЕООД/ Доставка на болнична храна за пациентите и дежурния персонал в Стационарен блок на СБАЛОЗ Проф.д-р Марин Мушмов ЕООД, град София 29.06.2020 г.  16:30 ч.
9100003 23.06.2020 г.  Община Асеновград „ЕЖЕДНЕВНО И ИЗВЪНРЕДНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА В ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД” 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100002 23.06.2020 г.  Община Любимец „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на открита площадка за фитнес и доставка на оборудване в УПИ III, кв. 102 А, гр. Любимец“ 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100001 23.06.2020 г.  Община Велинград „Избор на изпълнител за предоставяне на външни експерти в екип за организация и управление на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на гр. Велинград, местност "Реповица", община Велинград“ 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100000 23.06.2020 г.  Община Свиленград Предмет на обществената поръчка за избор на изпълнител е доставка и монтаж на мебелно обзавеждане на помещение, доставка на компютърно оборудване и мобилни телефони, необходими на екипа за изпълнение на основната дейност в изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0068-C02 „Патронажна грижа в Община Свиленград”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020”. Подробна информация се съдържа в техническата спецификация (Приложение № 10), неразделна част от Документацията, публикувана в Профила на купувача . 26.06.2020 г.  17:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 25 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)