Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099922 22.06.2020 г.  Община Стрелча „Избор за изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на покрива на физкултурен салон на СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Стрелча, община Стрелча“. 25.06.2020 г.  17:30 ч.
9099921 22.06.2020 г.  Община Стрелча „Избор за изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на обект: Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи по възстановяване на улично платно и направа на подпорни стени и нов водосток на ул.“20-ти април“ – гр.Стрелча“ 25.06.2020 г.  17:30 ч.
9099920 22.06.2020 г.  Община Стрелча „Избор за изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на обект: Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи по възстановяване на улично платно и направа на подпорни стени и нов водосток на ул.“20-ти април“ – гр.Стрелча“ 25.06.2020 г.  17:30 ч.
9099919 22.06.2020 г.  Община Горна Малина „Разработване на Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Горна Малина и Елин Пелин 2021 - 2025 г.” 26.06.2020 г.  16:00 ч.
9099918 22.06.2020 г.  Община Червен бряг Текущ ремонт на общински пътища и изкърпване на дупки и деформации по улични платна на територията на община Червен бряг по обособени позиции: Обособена позиция №1: Текущ ремонт на общински пътища; Обособена позиция №2: Изкърпване на дупки и деформации по улични платна на територията на гр. Червен бряг. 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099917 22.06.2020 г.  Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив Доставка на оптични дискове за запис на образни изследвания за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД 22.06.2020 г.  16:00 ч.
9099912 19.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца "Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099911 19.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ООД - Русе „Почистване на колектор „Чародейка“ от наноси от РШ 3 до РШ 7 и от преди савака до открития канал“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099910 19.06.2020 г.  Община Девин „Доставка на сървъри, компютърни конфигурации, периферни устройства и копирни машини за нуждите на Общинска администрация –Девин, Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни- Девин и Център за обществена подкрепа гр. Девин” 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099909 19.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ – Пловдив, периодично, по график, установен и утвърден от двете страни, за срок от 1 (една) година от 02.10.2020 r. Възложителят ще заплаща услугата до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на протокол за извършена работа и фактура. 22.06.2020 г.  16:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 33 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)