Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099812 12.06.2020 г.  Община Златица „Предоставяне на услуги по извършване на текуща експлоатационна поддръжка на улично осветление в населените места на територията на община Златица“. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099811 12.06.2020 г.  Община Ямбол Обект на настоящата обществена поръчка е строителство. Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение на територията на Община Ямбол. Изпълнението на обществената поръчка включва следните дейности: 1. Разработване на технически проект със следните части: Част „Електрическа”; Част „Геодезическа”; Част „Пътна”; План по безопасност и здраве. При изготвяне на проектната разработка да се спазват изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички действащи нормативни актове и изисквания за обекти от такъв характер. 2. Изграждане на системата за видеонаблюдение, включително доставка и монтаж на оборудването за системата за видеонаблюдение. 3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството. 23.06.2020 г.  17:30 ч.
9099810 12.06.2020 г.  Община Ямбол Обект на настоящата обществена поръчка е строителство - изпълнение на строеж. Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на текущ ремонт на плувен басейн, представляващ подземен и първи етаж от сграда с идентификатор 87374.560.52.1 по Кадастралната карта на гр.Ямбол, със ЗП 1000 кв.м., ведно с обслужващите го помещения и технически съоръжения. 23.06.2020 г.  17:30 ч.
9099809 12.06.2020 г.  Община Божурище "Инженеринг, включващ обследване, изготвяне на технически проект за основен ремонт на масивна едноетажна сграда ТПП 8-ми март гр.Божурище и изпълнение на предвидените в проекта СМР и упражняване на авторски надзор“ 23.06.2020 г.  17:30 ч.
9099808 12.06.2020 г.  Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири" 23.06.2020 г.  17:30 ч.
9099807 12.06.2020 г.  "Булгартрансгаз" ЕАД Възстановяване на опори на въздушни преходи по Преносен газопровод- DN700. В предмета на поръчката е включено изпълнението на следните дейности: - Идентификация на собствениците или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена или пропусната реколта от засегнатите земи по време на изпълнението на СМР, съгласно пазарни оценки, изготвени от независим експерт оценител и провеждане на процедура на договаряне и изплащане на обезщетенията; - Временно строителство - подготовка за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), мобилизация и демобилизация; - Доставка на материали; - Строително – монтажни работи (СМР); - Провеждане на измервания - контрол на плътност на изолационното покритие; - Съставяне на изпълнителна и екзекутивна документации; - Дейности по приемане и въвеждане в експлоатация на строежа с подписване на констативен протокол за установяване годността за ползване. 01.07.2020 г.  17:00 ч.
9099806 12.06.2020 г.  Столична община - Район "Средец" „Текуща поддръжка и ремонт на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на Столична община- район „Средец“" 30.06.2020 г.  17:30 ч.
9099805 12.06.2020 г.  "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД „Двугодишна доставка на дървен материал за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“ 29.06.2020 г.  17:30 ч.
9099804 12.06.2020 г.  Община Карнобат Извършване на дейности по контрол и намаляване на популацията от бездомни кучета на територията на Община Карнобат. Предвижда се извършване на следните видове дейности: - консумативи за залавяне; - упойки за залавяне; - външно обезпаразитяване; - вътрешно обезпаразитяване; - кастрация на мъжки кучета; - кастрация на женски кучета; - осигуряване на упойки за кастрация; - консумативи за кастрация; - евтаназия, съгл. чл. 179 ал. 3 от ЗВД; - престой за един ден в приюта с включени храна, ток, вода, режийни; - лечение при престой (при необходимост); - ваксинация против бяс; - маркиране; - чипиране (вкл. чип); - издаване на ветеринарен паспорт; - събиране на умрели безстопанствени кучета, съхраняване и транспортиране до екарисаж; - транспорт до определените за това места. 29.06.2020 г.  17:30 ч.
9099803 12.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца „Разработване и внедряване на информационна система за управление на информация свързана с хода на делата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Враца 22.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 43 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)