Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099835 15.06.2020 г.  "Булгартрансгаз" ЕАД Предметът на поръчката включва доставка на 1 (един) брой торсионен вал. Подробна информация за доставките, които следва да бъдат извършени е представена в техническата спецификация на възложителя, публикувана на интернет адреса на профила на купувача "Българтрансгаз" ЕАД. 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9099833 15.06.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Плачковци към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово доставка на специализиран спрей за маркиране на дървесина за нуждите на ТП ДГС Плачковци 17.06.2020 г.  16:30 ч.
9099832 15.06.2020 г.  Община Мадан „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МАДАН“ 18.06.2020 г.  17:00 ч.
9099831 15.06.2020 г.  "Напоителни системи" ЕАД - София "Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД, чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа" 18.06.2020 г.  17:30 ч.
9099830 15.06.2020 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Шерба към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен „Доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове масла, консумативи и резервни части за бензиномоторни триони /БМТ/ и други, съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДЛС Шерба” през 2020 год» 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099829 15.06.2020 г.  Детска градина "Синчец" с. Белозем, /Старо наименование - /Старо наименование - Целодневна детска градина /ЦДГ/ "Синчец" с. Белозем/ „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "СИНЧЕЦ" село Белозем, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Хляб” - прогнозна стойност - 6210 лева; - Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” - прогнозна стойност - 11389.46 лева; - Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” - прогнозна стойност - 25214.83 лева; - Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти” - прогнозна стойност - 9612.70 лева; - Обособена позиция № 5 „Пресни плодове и зеленчуци” - прогнозна стойност - 14439.25 лева. 24.06.2020 г.  16:00 ч.
9099828 15.06.2020 г.  Община Димово «Доставка на употребяван специализиран автомобил – двураменен контейнеровоз с цистерна за миене на улици и пясъкоразпръскващо устройство и гребло за сняг за нуждите на община Димово» 06.07.2020 г.  17:00 ч.
9099827 15.06.2020 г.  Топлофикация - Сливен ЕАД Предмета на поръчката е възстановяване на пътни настилки, нарушени вследствие отстраняване на аварии от "Топлофикация – Сливен" ЕАД по топлопреносната мрежа на територията на град Сливен. Строително монтажните работи включват: възстановяване на пътни настилки за леко, средно и тежко натоварване, съгласно техническата спецификация. 17.06.2020 г.  16:30 ч.
9099825 13.06.2020 г.  Детска градина - Радост, с. Стряма, община Раковски - /Старо наименование - Целодневна детска градина - Радост, с. Стряма, община Раковски/ „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "РАДОСТ" село Стряма, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Хляб” - прогнозна стойност - 4185.00 лева; - Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” - прогнозна стойност - 22007.08 лева; - Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”- прогнозна стойност - 20430.67 лева; - Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти”- прогнозна стойност - 8422.46 лева; - Обособена позиция № 5 „Пресни плодове и зеленчуци”- прогнозна стойност - 13018.29 лева. 24.06.2020 г.  16:00 ч.
9099824 13.06.2020 г.  Община Сливница „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за ДГ „Сливница" - гр. Сливница Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти за ДГ „Мики Маус“ – с. Алдомировци“ 23.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 41 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)