Версия за печат

BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 119004654

BG342, Топлофикация-Сливен ЕАД, бул. Стефан Караджа 23, За: Диана Костова, България 8800, Сливен, Тел.: 0886 538877, E-mail: toplo.sliven@abv.bg, Факс: 044 662285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://toplo.sliven.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://toplo.sliven.net/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

220000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмета на поръчката е възстановяване на пътни настилки, нарушени вследствие отстраняване на аварии от "Топлофикация – Сливен" ЕАД по топлопреносната мрежа на територията на град Сливен. Строително монтажните работи включват: възстановяване на пътни настилки за леко, средно и тежко натоварване, съгласно техническата спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища


Срок за получаване на офертите

17/06/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите да се представят в запечатан непрозрачен плик, лично, по пощата или чрез куриерска служба в деловодството на "Топлофикация - Сливен" ЕАД на адрес: гр. Сливен, бул. “Стефан Караджа” № 23, ПК 8800. Върху плика да се посочи предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 18.06.2020 година Час: 11:00 часа Място на отваряне на офертите: „Топлофикация-Сливен” ЕАД – Администрация, ет. 2, стая 204

Дата на изпращане на настоящата информация

15/06/2020  (дд/мм/гггг)