Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099898 19.06.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Габрово към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово ДОСТАВКА НА СПРЕЙ ЗА МАРКИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС ГАБРОВО 22.06.2020 г.  16:30 ч.
9099897 18.06.2020 г.  Институт по полимери към Българска академия на науките /БАН/ „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ПОЛИМЕРИ, БАН В ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 22.06.2020 г.  17:30 ч.
9099896 18.06.2020 г.  Община Казанлък „Доставка на автомобили“ 22.06.2020 г.  17:30 ч.
9099895 18.06.2020 г.  Община Вълчи дол „Доставка на спортни дрехи, обувки и спортни пособия, за нуждите на проект: „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ BG05M9OP001-2.018-0048- С01 по ОПРЧР и BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 ОП НОИР”, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099894 18.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив Ремонт и/или преустройство на съществуващи и монтаж на нови елементи на подемни съоръжения на обектите на територията на „ВиК” ЕООД – Пловдив, за период от 1 (една) година, считано от дата на подписване на договора. Извършването на ремонта или преустройството на съоръженията ще се осъществява след направена заявка от Възложителя. Възложителят ще заплаща всеки ремонт и/или преустройство, и/или монтаж на избрания за изпълнител участник (и на подизпълнителя, ако участникът използва такъв и са изпълнени условията в съответствие с чл. 66 от ЗОП) по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на услугата, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. Всеки участник е длъжен да подава оферта за целия обем на поръчката. Избраният за изпълнител участник трябва да представи при подписване на договор всички документи, изисквани от Възложителя, доказващи личното състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности. Изискванията за изпълнение на поръчката са описани подробно в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от обявата. 22.06.2020 г.  16:30 ч.
9099893 18.06.2020 г.  Община Перник „Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Перник, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099892 18.06.2020 г.  Топлофикация - София АД „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-IV-3 “Реконструкция на топлопровод от камера №К73-10-2 до АС на блок 519 и блок 522 в ж.к. "Връбница-1“, р-н Връбница“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099891 18.06.2020 г.  Топлофикация - София АД „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-IV-6 Реконструкция на топлопровод от камера № К86 до бл. 30, от камера № К87-4 до бл. 31 и отклоненията за бл.5 – жк. „Свобода“, гр. София, р-н „Надежда““ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099890 18.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099889 18.06.2020 г.  Областна дирекция /ОД/ на Министерство на вътрешните работи /МВР/ - Враца „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Областна дирекция на МВР - Враца за срок от 12 календарни месеца” 25.06.2020 г.  17:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 35 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)