Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099956 22.06.2020 г.  Военномедицинска академия /ВМА/ Предметът на поръчката включва: - извършване на ремонт, с влагане на оригинални резервни части, при необходимост; - извършване на настройки и тестове на машините, при необходимост; - неограничен брой посещения, при необходимост от посещение на място за диагностициране на повреда/и на машините, предмет на поръчката. 25.06.2020 г.  16:00 ч.
9099955 22.06.2020 г.  Община Челопеч Инженеринг - проучване, проектиране и изпълнение на строително – монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за обект: „Ремонт на фонтан в кв. 38Б и повишаване на дълбочината на съществуващ воден ефект и ремонт на съществуваща трибуна в кв. 38В, както и изграждане на системи за водни и светлинни ефекти, пл. „Освобождение“, с. Челопеч 25.06.2020 г.  16:30 ч.
9099954 22.06.2020 г.  Община Сливо поле, област Русе „Проектиране и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обекти на територията на община Сливо поле за МИГ „Тутракан Сливо поле“, по пет обособени позиции“. Обособена позиция № 1: „Проектиране за обновяване и облагородяване на гробищни паркове на територията на община Сливо поле, обл. Русе за МИГ „Тутракан Сливо поле“; Обособена позиция № 2: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор по време на строителство за основен ремонт на съществуваща покривна конструкция на сграда- „Младежки дом“ в гр. Сливо поле, общ. Сливо поле, обл. Русе за МИГ „Тутракан Сливо поле“; Обособена позиция № 3: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор по време на строителство за реконструкция и ремонт на прилежащо дворно пространство на ОУ „Иван Вазов“, с. Голямо Враново, общ. Сливо поле, обл. Русе, за МИГ „Тутракан Сливо поле“; Обособена позиция № 4: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор по време на строителство за основен ремонт на съществуваща сграда към стадион в с. Голямо Враново, общ. Сливо поле, обл. Русе за МИГ „Тутракан Сливо поле“; Обособена позиция № 5: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор по време на строителство за рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле, обл. Русе за МИГ „Тутракан Сливо поле“; 29.06.2020 г.  16:30 ч.
9099953 22.06.2020 г.  Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград „Отпечатване и доставка на монография – Любка, Ненова, Андрей Бобев, СЛУЖБА И ЖИТИЕ НА СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ (изследване + наборно и фототипно издание) – по проект „Гутенберговата революция и българите“ (№ ДН 10/9), финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН“ 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099952 22.06.2020 г.  Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД// Предметът на поръчката предвижда да се избере изпълнител, с който да се сключи договор за извършване на доставка на бутилирана вода в бутилки с вместимост 1,5 л. за служители на „Електроразпределение Север“ АД, които работят при дневна температура над +30°С съгласно Наредба №11/21.12.2015 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Доставките ще се извършват само през летните месеци (юни, юли и август) по поръчки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му към момента на заявките Бутилките ще бъдат заявявани на стекове, в зависимост от начина на опаковка на Изпълнителя. Единични бройки от бутилките, няма да бъдат заявявани. 03.07.2020 г.  18:00 ч.
9099951 22.06.2020 г.  Община Стрелча „Избор за изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на обект: Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи по възстановяване на улично платно и направа на подпорни стени и нов водосток на ул.“20-ти април“ – гр.Стрелча“ 25.06.2020 г.  17:30 ч.
9099950 22.06.2020 г.  Община Стрелча „Избор за изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на покрива на физкултурен салон на СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Стрелча, община Стрелча“. 25.06.2020 г.  17:30 ч.
9099949 22.06.2020 г.  Община Белослав Избор на изпълнител за принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № 453/02.07.2019 г. на кмета на община Белослав за премахване на незаконен строеж: „Пристрояване на тераса към съществуващо жилище, представляващо СОС с идентификатор 03719.502.3284.1.36“, представляващ удължаване на тераса към хола на апартамент № 6, находящ се от южната страна на бл. 20, вх.В, в кв. „Младост”, гр.Белослав 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099948 22.06.2020 г.  Община Стрелча „Избор за изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на обект: Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи по възстановяване на улично платно и направа на подпорни стени и нов водосток на ул.“20-ти април“ – гр.Стрелча“ 25.06.2020 г.  17:30 ч.
9099947 22.06.2020 г.  Община Стрелча „Избор за изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на покрива на физкултурен салон на СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Стрелча, община Стрелча“. 25.06.2020 г.  17:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 30 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)