Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099979 22.06.2020 г.  Община Ботевград „Предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на Община Ботевград“, финансиран по ПРСР 2014-2020 г.“ 25.06.2020 г.  17:30 ч.
9099978 22.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора 1.„Почистване и поддържане на санитарно-охранителните зони на водоизточници и съоръжения експлоатирани от ”ВиК” ЕООД Стара Загора. 2. Кратко описание: Почистване и поддръжка на Санитарно охранителни зони /СОЗ/ във вид и състояние отговарящ на нормативната уредба. Същата ще се осъществи чрез почистване на свободните от сгради и съоръжения площи на СОЗ от висока трева, стари, закелявели храсти, дървесна маса и изнасянето на отстранените отпадъчни материали на подходящо за целта място. В работата по поддръжката се включва и монтиране на стоманобетонови колове и ограждане с бодлива тел, предоставени от Възложителя. Услугите ще се извършват по заявки от страна на Възложителя при възникнали потребности от тях и в зависимост от финансовите му възможности. Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител на Изпълнителя, по пощата - чрез обратна разписка, на ръка срещу подпис, по факс или e-mail. В заявката ще се упоменава конкретния обект и срок за изпълнение на услугата. 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099977 22.06.2020 г.  Община Ветово Избор на изпълнител за строителство на открити комбинирани спортни площадки на територията на община Ветово, област Русе, по две обособени позиции 25.06.2020 г.  16:55 ч.
9099976 22.06.2020 г.  Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт (вкл. доставка на резервни части, материали и консумативи) на служебните автомобили на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099975 22.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора 1.„Доставка на резервни части за автомобили и багери“. 2. Кратко описание: Предметът включва доставка на резервни части за автомобили и багери, собственост на „В и К“ ЕООД гр. Стара Загора. Поръчката е с три обособени позиции, в зависимост от вида на моторните превозни средства – автомобили и багери. Целта на процедурата е да се избере Изпълнител за сключване на договори за доставка на резервни части. -Обособена позиция №1 с наименование: „Доставка на резервни части за автомобили“. Предметът включва доставка на резервни части за автомобили. Подробно описание на резервните части е посочено в техническа спецификация – Приложениe № 1.1. -Обособена позиция №2 с наименование: „Доставка на резервни части зa багери NEW HOLLAND-B110B и HIDROMEK-102B ”. Предметът включва доставка на резервни части за багери NEW HOLLAND-B110B и HIDROMEK-102B. Подробно описание на резервните части е посочено в техническа спецификация – Приложения №№ 1.2.1. и 1.2.2. -Обособена позиция №3 с наименование: „Доставка на резервни части зa багери JCB”. Предметът включва доставка на резервни части за багери JCB. Подробно описание на резервните части е посочено в техническа спецификация – Приложениe № 1.3. Срокът за изпълнение на доставките по обособените позиции след получена заявка да е 1 работен ден. Доставяните резервни части следва да са нови, неупотребявани и не рециклирани. Доставките по всяка една от обособените позиции ще се извършват по периодични заявки от страна на Възложителя при възникнали потребности от тях и в зависимост от финансовите му възможности. Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител на Изпълнителя, по пощата - чрез обратна разписка, на ръка срещу подпис, по факс/телефон или e-mail. В заявката ще се упоменава конкретния вид резервна част, от която Възложителят има нужда и точното количество. 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099974 22.06.2020 г.  Община Ветово Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе 25.06.2020 г.  16:55 ч.
9099973 22.06.2020 г.  Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия „Абонаментно обслужване и ремонт (включително доставка на резервни части) на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации в имотите на Комисията на ул. Врабча №1, гр. София и кв. Михайлово, гр. Банкя” 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099972 22.06.2020 г.  Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия „Абонаментно обслужване и ремонт (включително доставка на резервни части) на климатично – вентилационни системи в имотите на Комисията на ул. Врабча №1, гр. София и кв. Михайлово, гр. Банкя” 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099971 22.06.2020 г.  Община Поморие „Осигуряване на външна техническа помощ за отчитане на проект BG16M1OP002-2.010-0049-C01 Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, находящо се в землището на с. Каменар, община Поморие” 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099970 22.06.2020 г.  Община Поморие „Предоставяне на услуги за достъп до Интернет” Oбособена позиция №1 „Предоставяне на услуги за достъп до Интернет за административните сгради на кметство гр. Ахелой, гр. Каблешково, с. Каменар, с.Лъка, с.Медово, с. Александрово, с. Порой, с. Гълъбец, с. Горица, с. Страцин, с. Бата, с. Дъбник, с. Габерово, с. Косовец, с. Козичино, с. Белодол”; Oбособена позиция №2 „Предоставяне на услуги за достъп до Интернет за нуждите на ГХГ „Дечко Стоев” гр. Поморие”; Oбособена позиция №3 „Предоставяне на услуги за достъп до Интернет за нуждите на ОП „БКСРД” гр. Поморие”; Oбособена позиция №4 „Предоставяне на услуги за достъп до Интернет за нуждите на ОП „СО” гр. Поморие”; 25.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 28 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)