Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099868 16.06.2020 г.  Община Кирково Предметът на обществената поръчка се състои в основен ремонт на канализиция в село Шопци, включващо изпълнението на локална септична яма. 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099867 16.06.2020 г.  Военно - географска служба /ВГС/ към Министерство на отбраната /МО/ „Закупуване на товарен автомобил с повишена проходимост тип Пикап“, 2 (два) броя. Изискванията на Възложителя са изложени в Техническата спецификация ДОП-12/2020 г., публикувана в профила на купувача на страницата на Военно-географската служба - http://mgs.armf.bg/obshtestveni porachki/9.html 18.06.2020 г.  17:00 ч.
9099866 16.06.2020 г.  Национален осигурителен институт /НОИ/ Поръчката включва в предмета си осъществяване на услуги по защита на чувствителните данни и осигуряване на непрекъсваемост на достъпа до външни електронни услуги, предоставяни от НОИ. Предлаганата услуга следва да осигури защита срещу distributed denial of service (DDoS) и защита и предотвратяване на изтичане на чувствителна информация (DLP). Услугата следва да предлага едновременно засичане чрез поведенчески анализ и предотвратяване на атаките, извършвано от специализирани процесори, които да осигурят усъвършенствана и бърза обработка, без да компрометират легитимните услуги, засичане и спиране на изтичане на данни на мрежово ниво, както и да бъде съвместима с Microsoft Windows клиентски и сървърни операционни системи. DDoS защитата следва да се базира на имплементиране на мрежово ниво на професионален тип устройства, интегрирани в цялостна система за защита, както и да предпазва от ICMP, IGMP, TCP и UDP атаки. Описание на деностите, предмет на обществената поръчка се съдържа в техническите спецификации към документацията за участие. 19.06.2020 г.  17:30 ч.
9099865 16.06.2020 г.  Детска градина "Обзорче" гр. Обзор - /Старо наименование - Обединено детско заведение /ОДЗ/ "Обзорче" гр. Обзор „Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Обзорче”, със следните обособени позиции: - Обособена позиция 1 – доставка на основни хранителни продукти: - Обособена позиция 2 – доставка на плодове и зеленчуци 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099864 16.06.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД „Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на Урологично отделние към „МБАЛ Пазарджик” АД – 2020г.” 19.06.2020 г.  16:00 ч.
9099862 16.06.2020 г.  Община Долни Дъбник „Текущ ремонт на улична мрежа в община Долни Дъбник през 2020 г.: Текущ ремонт на улична мрежа с.Бъркач ; Текущ ремонт на улична мрежа с.Градина; Текущ ремонт на улична мрежа с.Горни Дъбник; Текущ ремонт на улична мрежа гр.Долни Дъбник; Текущ ремонт на улична мрежа с.Крушовица; Текущ ремонт на улична мрежа с.Петърница; Текущ ремонт на улична мрежа с.Садовец” 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099861 16.06.2020 г.  Община Иваново „Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводната мрежа в с.Свaленик, община Иваново, област Русе – етап 1““ 18.06.2020 г.  16:45 ч.
9099860 16.06.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Цонево към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен „Доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове масла, консумативи и резервни части за бензиномоторни триони /БМТ/ и други, съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДГС Цонево” през 2020 год» 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099859 16.06.2020 г.  Община Велико Търново Наем на лек автомобил за нуждите на „Домашен социален патронаж – Велико Търново”, база град Дебелец 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099858 16.06.2020 г.  Община Несебър „Реконструкция на улична мрежа: ул. Ахелой - о.т. 93 - о.т. 279 и частично о.т.93 - о.т. 94, ул. Тервел - о.т. 60 - о.т. 62, ул. Хемус - о.т. 60 - о.т. 44, ул. Месамбрия - частично о.т. 90 - о.т. 93 и о.т. 98 - о.т. 96 по Регулационния план на гр. Несебър, Стар град“ 19.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 38 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)