Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099878 17.06.2020 г.  Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение /ПСАГБАЛ/ "Света София" ЕАД “Доставка на хигиенни материали /извън включените в списъка стоки по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП/ за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година” 23.06.2020 г.  16:00 ч.
9099877 17.06.2020 г.  Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение /ПСАГБАЛ/ "Света София" ЕАД “Доставка на хигиенни материали, включени в списъка на стоки по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година” 23.06.2020 г.  16:00 ч.
9099876 17.06.2020 г.  Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Добрич Доставка на лекарствени продукти, за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Добрич, след предварителна заявка на наименованията и количествата от страна на Възложителя 24.06.2020 г.  16:00 ч.
9099875 16.06.2020 г.  Община Родопи, област Пловдив Инженеринг- проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР на обект: “Канализация с. Белащица-улична канализация от РШ същ. Военен блок до новоизградена РШ3 при от.122 на с.Белащица, Община „Родопи““. 22.06.2020 г.  17:30 ч.
9099874 16.06.2020 г.  Община Долни Чифлик „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ В ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“ 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099873 16.06.2020 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Росица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства собственост на СЦДП ДП ТП ДЛС Росица. 19.06.2020 г.  16:30 ч.
9099872 16.06.2020 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Росица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Доставка на боя,спрей ,разредител и други материали за маркиране за нуждите на СЦДП ДП ТП ДЛС Росица. 19.06.2020 г.  16:30 ч.
9099871 16.06.2020 г.  Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/ „Извънгаранционна техническа поддръжка на телефонните централи в ЦУ на НЗОК и 24 РЗОК“ 19.06.2020 г.  17:30 ч.
9099870 16.06.2020 г.  Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ Предметът на обществената поръчка e „Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена съобщителна мрежа за нуждите на Народно събрание на Република България и Лечебно - възстановителната база на Народното събрание – Велинград“. В предмета на поръчката е включено предоставянето на: а) 37 броя обикновени аналогови телефонни поста (POTS); б) 5 броя ISDN ВRA; в) 4 броя ISDN PRA, включващи: - номератор 0293939; - 22 броя телефонни поста доставени по Е1; - автоматичен вход/изход от 2000 номера с номерационен план от 029392000 до 029393999. Предметът на поръчката следва да се изпълнява при спазване на изискванията, подробно описани в документацията към обявата. Договорът за възлагане на обществената поръчка влиза в сила от датата на завеждането му в деловодната система на възложителя, но не преди 09.08.2020 г., и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора. Срокът за изпълнение на услугите е 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора, или до достигане на максимално допустимата му стойност в размер 37 500.00 (тридесет и седем хиляди и петстотин) лева без ДДС, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по- рано. Първоначалното свързване към собствената мрежа на оператора следва да се осъществи в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на сключване на договора, което се удостоверява с двустранен протокол. Местоизпълнението на услугата е на територията на Република България и чужбина. Адресите на телефонните постове POTS, ISDN ВRA и ISDN PRA са посочени в Списък № 1 - списъка на услугите и адресите на предоставяне към документацията за участие. 19.06.2020 г.  17:30 ч.
9099869 16.06.2020 г.  Военно - географска служба /ВГС/ към Министерство на отбраната /МО/ Абонаметно поддържане на полиграфическа техника във Военен географски център - гр. Троян. Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия, съгласно ТС ПОП-18/2020 г., публикувана в профила на купувача на Възложителя. 1. Едностранен нож "Perfekta 132" 2. Едностранен нож "Perfekta" 3. Тристранен книговезки нож 4. Едностранен нож "Senator" 5. Концеви шивачки бр. 2 6. Поточна линия за брошури "Muller Martini" 7. Сгъвачна машина "Мултиефект" 8. Сгъвачна машина "Полиграф" 9. Печатна машина “Rapida 105 Universal” 10. Печатна машина “Planeta Variant P-24” 11. Печатна машина “Roland – Record” 12 Пробопечатна машина „Бърно” 13. Ламинатор RS Royal Sovereign 14. Машина за топъл печат BAIER GMBH+CO 15. Фреза за релефни макети KX 1212 16. Номератор Numnak S NAGEL 17. Пакетираща машина „DIBIPACK 85130” 18. Перфорационна машина RENZ DTR - 340 18.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 37 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)