Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099888 18.06.2020 г.  Община Завет „Строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община Завет", Подобект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет" по договор № BG06RDNP001-7.008-0031-C01 от 28.11.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099887 18.06.2020 г.  "Софийска вода" АД Инженеринг с предмет: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжениe за редуциране на налягането на довеждащ водопровод DN 1700ст. 22.06.2020 г.  16:30 ч.
9099886 17.06.2020 г.  Община Брацигово Предоставяне на специализирани инженерни консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор по смисъла на член 166 от ЗУТ, и упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на проект „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО на община Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик”, финансиран от „ОПОС 2014-2020“ по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“. Обектът на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извърши консултантски услуги по смисъла на чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), контрол по спазването на изискванията по чл.169, ал.1 и 3 и чл.169б, ал.1 от ЗУТ при изпълнение на предмета на поръчката. Обектът на интервенция представлява депо за твърди битови отпадъци на община Брацигово, разположено в землището на гр.Брацигово, Пазарджишка област. 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9099885 17.06.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение - Югозападна болница, гр. Сандански - /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Свети Врач" - Сандански/ Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и лицензиране на дигитален мамограф - втора употреба за нуждите на Отделение по Образна диагностика, гр. Сандански на МБАЛ "Югозападна болница" ООД, съгласно Техническа спецификация на възложителя. 26.06.2020 г.  16:00 ч.
9099884 17.06.2020 г.  Община Сунгурларе „Ремонтни работи на сгради, собственост на община Сунгурларе през 2020г. по подобекти” 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099883 17.06.2020 г.  Община Сунгурларе „Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, община Сунгурларе“. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099882 17.06.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Казанлък към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП „ДГС Казанлък”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099881 17.06.2020 г.  Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител на софтуерни модули за надграждане функционалността на деловодната система“. В този смисъл, цел на обществената поръчка е да се определи изпълнител и да се сключи договор, с който да се обезпечи деловодната дейност и документооборота в Агенция „Пътна инфраструктура“, в това число съставянето и оформянето на документи, приемането, разпределението и предаването, както и регистрацията, отчетността и контрола върху движението, изпълнението, архивирането и съхранението на документите в АПИ. В обхвата на настоящата обществена поръчка са включени дейности по развитие на наличната в Агенция „Пътна инфраструктура“ деловодна система EVENTIS R7 на Агенция „Пътна инфраструктура“ , съдействие при управление на потребители в системата, съдействие при промяна на настройките на системата, поддръжка и профилактика на софтуера на сървъра на системата, поддръжка и преглед на автоматичните backup-и, поддръжка на автоматичен междуведомствен обмен, съдействие за отстраняване на комуникационни проблеми, възстановяване на системата в случай на авария, дейности по обезпечаване на информационната сигурност, развитие и усъвършенстване на функционалността на системата, провежддане на обучения на служителите на АПИ за работа с деловодната система, подобряване на автоматичния междуведомствен обмен, мониторинг на системата и регистъра на действията с документи, авентикация с електронни подписи осигурени от Изпълнителя, при необходимост предоставяне на услуги по издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронен подпис, осигуряване на огледален hot mirroring на базата данни – 2 сървъра с идентична база данни за по-висока защита от авария и осигуряване на непрекъсваемост на работата, осигуряване и инсталиране на Firewall рутер между Eventis и потребителите и осигуряване и инсталиране на Firewall рутер между Eventis и междуведомствения обмен. При изпълнение на обществената поръчка, следва да се спазват приложимите за предмета й изисквания на възложителя към настоящата документация, както и изискванията на Техническата спецификация- Приложение № 1. 23.06.2020 г.  17:30 ч.
9099880 17.06.2020 г.  Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Кърджали Настоящата обществена поръчка е за избор на консултант, който да изпълни всички дейности, свързани с дейността на строителния надзор и инвеститорски контрол по смисъла на ЗУТ в процеса на строително-монтажните работи (СМР) за осъществяване на оптична свързаност на административната сграда на адрес: гр. Кърджали на ул. „Раковска“ № 4 с Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация. Срокът за изпълнение на договора е в съответствие със сроковете за изпълнение на дейностите в обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на СМР за осъществяване на оптична свързаност на административната сграда на адрес: гр.Кърджали на ул. „Раковска“ № 4 с Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на ТП на НОИ - Кърджали”, публикувана на официалната електронна страница на НОИ, раздел „Профил на купувача“: https://tenders-public.nssi.bg/tp/kar/2014/Forms/AllItems.aspx. Срокът за изпълнение на договора е 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол Образец 2а за откриване на строителната площадка, за което Възложителя ще уведоми Изпълнителя с възлагателно писмо, до датата на предаване на обекта на Възложителя от изпълнителя на строителството с подписан Констативен акт от типа Образец 15 за установяване годността за приемане на строежа без забележки. При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, или по обективни причини, за които Изпълнителя няма вина, срокът се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт от типа образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3/ 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099879 17.06.2020 г.  Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт (вкл. доставка на резервни части, материали и консумативи) на служебните автомобили на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 36 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)