Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099857 16.06.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Лозенец" ЕАД „Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по Хемодиализа в МБАЛ “Лозенец” ЕАД“ с две обособени позиции: обособена позиция № І – "Сух бикарбонатен разтвор, еквивалентен за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S" обособена позиция № ІІ – "Разтвори за хемодиализа" 22.06.2020 г.  16:30 ч.
9099856 16.06.2020 г.  Община Банско Извършване консултантски услуги по управление изпълнението и отчитането на проект "Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на територията на Община Банско - кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и административна сграда в гр. Банско". 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099855 16.06.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Иван Селимински" АД - Сливен „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по 3 /три/ обособени позиции” 19.06.2020 г.  16:00 ч.
9099854 16.06.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Широка лъка към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян ""Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2020 -2021 г. на територията на ТП ДГС "Широка лъка"" като включва общи строително - ремонтни работи необходими за поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, описани по вид и технически характеристики в Техническата спецификация - Приложение №10 от документацията за участие. 22.06.2020 г.  16:00 ч.
9099853 16.06.2020 г.  Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД// Изготвяне на проект за реконструкция на уредби средно напрежение в подстанция "Варна Център" и проект на фундамент за силов трансформатор и прилежащи съоръжения в подстанция „Варна-изток“ гр. Варна, и упражняване на авторски надзор по време на строителството по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Изготвяне на проект реконструкция на уредби средно напрежение на подстанция "Варна Център" гр. Варна и упражняване на авторски надзор по време на строителството; Обособена позиция № 2 - Изготвяне на проект на фундамент за силов трансформатор и прилежащи съоръжения в подстанция „Варна-изток“ гр. Варна и упражняване на авторски надзор по време на строителството. 23.06.2020 г.  18:00 ч.
9099852 16.06.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Алабак към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян С настоящата процедура ТП ДГС – „Алабак” има за цел да възложи на определен изпълнител да извърши изораване, дисковане, брануване, почистване и торене на дивечовите ниви, с площ 120 дка. в отдели на територии на ТП ДГС „АЛАБАК” съгласно утвърдена спецификация. 19.06.2020 г.  12:00 ч.
9099851 16.06.2020 г.  Община Любимец „Упражняване на строителен надзор при ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Изграждане на „База за дейност „ЧИСТОТА И БЛАГОУСТРОЙСТВО“ гр. Любимец” 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099850 16.06.2020 г.  Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" гр. Долна Митрополия Доставка на вещево доволствие, работно и специално облекло за нуждите на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”, обособена в осем позиции. Позиция № 1 - Полеви обувки Позиция № 2 – Летни обувки към парадно и всекидневно облекло Позиция № 3 - Зимни обувки към парадно и всекидневно облекло Позиция № 4 – Кожени изделия Позиция № 5 – Фланелки полеви и Фланелки с яка и къс ръкав ВВС Позиция № 6 – Колан текстилен Позиция № 7 – Парадно и всекидневно облекло Позиция № 8 – Вратовръзка 23.06.2020 г.  16:00 ч.
9099849 16.06.2020 г.  Община Любимец „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Изграждане на База за дейност „ЧИСТОТА И БЛАГОУСТРОЙСТВО“ гр. Любимец” 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099848 16.06.2020 г.  Община Мъглиж Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в Oбщина Мъглиж през експлоатационния период на 2020 - 2021 год. 19.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 39 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)