Версия за печат

BG-с. Широка лъка

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016195800332

BG424, Южноцентрално държавно предприятие Държавно горско сопанство Широка лъка, ул. Перелик 1, За: Красимира Генкова, България 4710, с. Широка лъка, Тел.: 0889 251769, E-mail: dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com, Факс: 03030 2281

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ucdp-smolin.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4641.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

25040.1 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

""Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2020 -2021 г. на територията на ТП ДГС "Широка лъка"" като включва общи строително - ремонтни работи необходими за поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, описани по вид и технически характеристики в Техническата спецификация - Приложение №10 от документацията за участие.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание § 131, ал.3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществени поръчки, във връзка с чл.188, ал. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), удължавам срока за получаване на оферти по обява №5/ 03.06.2020 г. за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: ""Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2020 -2021 г. на територията на ТП ДГС "Широка лъка"" за срок от 12 месеца до 16:00 часа на 22.06.2020 г., поради това че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. Получените оферти ще бъдат отворени на 23.06.2020г. от 10:00 часа в Административната сграда на ТП ДГС "Широка лъка". Заседанието е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/06/2020  (дд/мм/гггг)