Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099846 15.06.2020 г.  Община Шумен "Доставка чрез покупка на 2 (два) броя употребявани товарни автомобила/самосвал/ за нуждите на Общинско предприятие „Чистота“ към Община Шумен по две обособени позиции" 18.06.2020 г.  17:30 ч.
9099845 15.06.2020 г.  Община Костинброд „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна и работно облекло за нуждите на работещите по трудово правоотношение в Общинска администрация – Костинброд“ 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099844 15.06.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Предметът на поръчката е извършването на високоспециализирани имунологични изследвания на пациенти на УМБАЛ "Света Анна" - София АД, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от сключване на договор. Характерът и спецификата на изследванията са описани в техническа спецификация, изготвена от Възложителя и представляваща неразделна част от процедурата. Спецификацията обхваща 64 вида имунологични изследвания, като е задължително оферирането на всички номенклатури, включени в техническата спецификация. Участници, които не оферират всички номенклатурни единици, съгласно посочените методи за изследване, се отстраняват от участие в процедурата. Участникът подава само една оферта, съгласно условията за участие, като не се допуска представяне на варианти. Видът и количеството на заявените изследвания за срока на договора зависят от потребностите на лечебното заведение, като стойността на заявките не може да надхвърля предварително заложената пределна сума (70 000 лева без ДДС). Срокът за извършване на всяко заявено изследване е по предложение на участника в календарни дни, но не по-дълъг от 3 календарни дни, считано от датата на издаване на Поръчка за изследване и талон-направление от Възложителя. Участниците следва да разполагат с имунологична лаборатория на територията на България, която да отговаря на трето ниво на компетентност, съгласно утвърдения медицинския стандарт „Клинична имунология “. Заплащането за извършените дейности се осъществява в левове, по банков път, отложено, в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършената дейност и представяне на следните документи: фактура, и ежемесечен отчет за извършени имунологични изследвания за предходния месец. Крайната цена включва всички разходи до краен получател УМБАЛ "Света Анна" – София АД. Офертите на участниците следва да съдържат: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2. Удостоверение за актуално състояние /ЕИК/; 3. Декларация за съответствие с критериите за подбор; 4. Административни сведения; 5. Декларация за съгласие с проекта на договор; 6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП; 7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.3-6 от ЗОП; За участниците не следва да са налице основанията по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП. Участник, за когото са налице основанията по чл.54,ал.1,т.1-5 и 7 от ЗОП, има право да представи доказателства,че е предприел мерки,които гарантират неговата надеждност,въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.Посоченото основание за отстраняване се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението са налице обстоятелствата по чл.54,ал.1,т.1-5 и 7 от ЗОП,както и за предложените подизпълнители и за третите лица,в случай че участникът е оферирал такива; 8.Документ, удостоверяващ, че участникът разполага с имунологична лаборатория на територията на България, която отговаря на трето ниво на компетентност, съгласно утвърдения медицинския стандарт „Клинична имунология “ 9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 10. Ценово предложение. Всички посочени документи следва да се представят в оригинал или заверено от участника копие. Документите, които са на чужд език се представят и в официален превод на български език. 18.06.2020 г.  16:15 ч.
9099843 15.06.2020 г.  Община Вълчи дол „Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на МПС, собственост на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили до 3,5 тона“ и Обособена позиция № 2: „Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили над 3,5 тона“ 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099842 15.06.2020 г.  Община Тунджа, област Ямбол „Изготвяне на концесионни анализи (технически, финансово-икономически и правен) и проект на обосновка на концесия за 10 броя язовири - публична общинска собственост, находящи се на територията на Община „Тунджа“ 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099841 15.06.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Свети Мина" ЕООД - Пловдив Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Свети Мина - Пловдив“ ЕООД 18.06.2020 г.  16:00 ч.
9099840 15.06.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Атанас Дафовски" АД - Кърджали "Доставка на еднократни ръкавици необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали". 19.06.2020 г.  16:30 ч.
9099839 15.06.2020 г.  "Софийска вода" АД Поддръжка на ниво Basis на продукционна среда на система за фактуриране на „Софийска вода“ АД – SAP IS – U и продукционен модул за рипортинг BW. 18.06.2020 г.  16:30 ч.
9099838 15.06.2020 г.  "Тролейбусен транспорт" ЕООД - Плевен Строителен надзор и оценка за съответствието 18.06.2020 г.  16:30 ч.
9099837 15.06.2020 г.  Община Рила Избор на консултант за осъществяване на външна техническа помощ за управление, контрол и мониторинг по проект: „Рекултивация на депо за неопасни битови отпадъци - град Рила“ по Оперативна програма „Околна среда“ 26.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 40 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)