Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099908 19.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ЕООД - Видин Доставка на универсални жиба, намалители, тройници , свободни фланци , жиба с голям обхват и фланшови адаптори 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099907 19.06.2020 г.  Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Обществената поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП” включва доставка на 52 922 броя артикули, разпределени в 8 типа канцеларски материали, както следва: - Кламери; - Класьор А4; - Папка „джоб” с перфорация; - Папка с машинка; - Папка „Дело”; - Папка ПВЦ. Видовете и количествата на артикулите, предмет на доставката, са описани в техническата спецификация (Приложение № 1). 22.06.2020 г.  17:30 ч.
9099906 19.06.2020 г.  Технически университет /ТУ/ - София „Извършване на основен ремонт на сградата УСОБ – Семково към ТУ-София”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Демонтаж, доставка и монтаж на PVC дограма Обособена позиция № 2: Направа на подова мозайка 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099905 19.06.2020 г.  Община Сунгурларе "СМР по реализиране на проект " Обновяване на Лесопарк"Ичмята", гр.Сунгурларе, община Сунгурларе" 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099904 19.06.2020 г.  Езикова гимназия "Иван Вазов" , гр.Пловдив „Доставка на нови преносими компютри за ученици и на мултимедийни проектори и мултимедийни адаптери за безжична връзка, по две обособени позиции: ОП №1 – „Доставка на 81 (осемдесет и един) броя Chromebook преносими компютри за ученици“ и ОП №2 – „Доставка на 5 (пет) броя мултимедийни проектори и 5 (пет) броя мултимедийни адаптери за безжична връзка със средство за визуализация“. 23.06.2020 г.  16:00 ч.
9099903 19.06.2020 г.  Община Лесичово Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Аварийно-възстановителни работи на левия бряг на дига и подпорна стена на р.Тополница в с.Калугерово, общ.Лесичово“. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099902 19.06.2020 г.  Медицински университет /МУ/ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за специализирана поддръжка и профилактика на основни модули на изградена софтуерна платформа „е-университет“ в МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 1), наричана за краткост „система“. Съгласно конкретните си нужди и финансова обезпеченост, Възложителят си запазва правото да възлага изпълнение на разработване на допълнителни функционалности на системата или промени по съществуващите, наричани за краткост в обявата и приложенията към нея „допълнителни доработки“. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099901 19.06.2020 г.  Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания. 24.06.2020 г.  16:30 ч.
9099900 19.06.2020 г.  Община Смядово „Организиране на мероприятия по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Организиране на мероприятия по договор № BG05M9OP001-2.018-0032 – С01, финансиран от ОП РЧР“; Обособена позиция №2 „Организиране на мероприятия по договор № BG05M9OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от ОП НОИР“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099899 19.06.2020 г.  Съвместно командване на силите /СКС/ „Доставка на въглища” 24.06.2020 г.  17:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 34 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)