Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099968 22.06.2020 г.  Община Козлодуй „Изготвяне на Общ устройствен план на Община Козлодуй”. Предметът на настоящата обществена поръчка включва: 1. Изготвяне на Опорен план, предварителен и окончателен проект за общ устройствен план на Община Козлодуй; 2. Изготвяне на екологична оценка и оценка за съвместимост на проекта. Дейностите следва да бъдат реализирани в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове и във връзка с дадените становища на компетентните органи, а именно: Становище на Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) - Враца и Становище на Националния институт за недвижимо културно наследство и съгласно Плановото задание за общ устройствен план на Община Козлодуй и Техническата спецификация към обществената поръчка. Подробно описание се съдържа в приложената към настоящата обява Техническа спецификация. 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099967 22.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ООД - Русе „Доставка на ел. материали и ел. апарати за нуждите на „ВиК“ ООД- гр. Русе в три ЛОТА” 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099965 22.06.2020 г.  Община Видин „Доставка на специализирано работно облекло, обувки и лични предпазни средства за общинска администрация Видин и второстепенни разпоредители с бюджет в Oбщина Видин” 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099964 22.06.2020 г.  Дунав мост Видин – Калафат АД, Видин „Запълване на пукнатини с широчина над 0,2 мм по конструктивните елементи на Дунав мост Видин – Калафат, както и третиране на бетонни повърхности с водоотблъскващ инпрегнант” 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099963 22.06.2020 г.  БДЖ - Пътнически превози ЕООД „Доставка на резервни части за дизеловия двигател тип МВ 820Вв на теснопътни локомотиви серия 75000, собственост на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, за едногодишен период” 25.06.2020 г.  16:45 ч.
9099962 22.06.2020 г.  Община Перущица Текущ ремонт на обекти общинска собственост, по обособени позиции Обособена позиция №1 - "Ремонт на фасада и покрив на сградата на общинската администрация в УПИ XI - БНБ, ДСК, ДЗИ, кв.68 по плана на град Перущица" Обособена позиция №2 - "Ремонт на покрива на спортна зала в УПИ III, кв.20 по плана на гр.Перущица" 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099961 22.06.2020 г.  Община Ветрино Предмет на поръчката: Предоставяне на специализирани консултантски услуги за избор на външни членове на екип за управление на проект /ЕУП/ : „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО В ПИ номер 10865.86.30, М.”ПЪТЕКИТЕ”, СЕЛО ВЕТРИНО, ОБЩИНА ВЕТРИНО, ОБЛАСТ ВАРНА“, финансиран от „ОПОС 2014-2020“ по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“. 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099960 22.06.2020 г.  Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат „Доставка на течни горива- бензин и дизелово гориво с карти за безналично разплащане на пос терминал за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 2 обособени позиции“ 25.06.2020 г.  16:30 ч.
9099959 22.06.2020 г.  Дирекция на Природен парк "Сините камъни" , гр. Сливен „Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите на ДПП “Сините камъни", по седем обособени позиции 30.06.2020 г.  17:00 ч.
9099958 22.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив Строително – монтажните работи са за обект „Захранващ кабел 20 кV от п/ст. 110/20 кV „Лаута” до ВТС „Пречиствателна станция за отпадни води” – Пловдив и за кабелен колектор на територията на п/ст. 110/20 kV „Лаута”. Строително – монтажните работи се извършват чрез изрично възлагане от Възложителя съобразно с нуждите му, при условията на договора. Максималният срок за изпълнение на дейностите по настоящата обява е до 18 (осемнадесет) месеца след подписване на договор и възлагане чрез изрично възлагателно писмо от страна на Възложителя. Дейностите, ангажимент на Възложителя и на Изпълнителя са описани в приложената Техническа спецификация. Участниците следва да имат предвид, че доставката на материалите и дейностите по възстановяване на тротоарната и асфалтовата настилка са ангажимент на Възложителя. При оферирането на предложението си участниците следва да се съобразят с приложение към Образец 2, в което изрично са посочени позициите и работите, които следва да се оферират. В същото не са включени позициите, ангажимент на Възложителя. В досието на поръчката в Профил на купувача е предоставена проектна документация с приложена количествена сметка. Прогнозната стойност е ориентировъчна. Възложителят ще заплаща възложените строително-монтажни работи на избрания за изпълнител участник (и на подизпълнителя, ако участникът използва такъв и са изпълнени условията в съответствие с чл. 66 от ЗОП) по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на необходимите документи за извършените работи (приемо-предавателен протокол) и надлежно оформена данъчна фактура. Всеки участник е длъжен да участва за целия обем на поръчката. Избраният за изпълнител участник трябва да представи при подписване на договор всички документи, изисквани от възложителя, доказващи личното състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности. 25.06.2020 г.  16:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 29 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)