Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100070 23.06.2020 г.  Община Родопи, област Пловдив Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито /7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация/“ в УПИ №III – за спорт и отдих, кв.32, по плана на село Ягодово; Обособена позиция №2: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито – 7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация в УПИ №II – парк, кв.4, по плана на село Крумово“. 29.06.2020 г.  17:30 ч.
9100069 23.06.2020 г.  Община Тунджа, област Ямбол Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на периодични доставки на строителни материали, необходими за извършване на ремонтни и други дейности на обекти на територията на Община „Тунджа”, заявявани от общинска администрация, в това число администрация в гр. Ямбол, както и 44 кметства и кметски наместничества; второстепенни разпоредители с бюджетни кредити: 5 детски градини, към които има разкрити общо 17 групи в 17 населени места на общината; дневни центрове за възрастни хора – в 2 населени места; домашен социален патронаж – в 2 населени места; 1 център за извънучилищна дейност, както и доставки във връзка с изпълнението на проекти, по които Община „Тунджа” е Бенефициент, по вид и количества, определени чрез заявки при възникнала необходимост. Заявките се изготвят от определени от Възложителя лица, съгласно приложен към Договора списък и се подават на изпълнителя по телефон, факс или e-mail. 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100068 23.06.2020 г.  Обединено детско заведение - ОДЗ №175 Слънчеви лъчи СО р-н Лозенец "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 175 "Слънчеви лъчи", град София", съгласно техническа спецификация. 29.06.2020 г.  16:00 ч.
9100067 23.06.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян “Абонаментна софтуерна поддръжка на болнична информационна система на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров" АД гр.Смолян, включваща програмните продукти – Гама Кодмастер, Гама Калк, Гама Конт, Гама МултиЛаб, Гама МултиЛаб-КААВ, Гама Стор, Гама Стор-верификация, Гама Супто, Гама Диети” 26.06.2020 г.  16:00 ч.
9100066 23.06.2020 г.  Община Гурково „Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Паничерево, община Гурково - Втори етап“ 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100065 23.06.2020 г.  Община Добричка „Строителен надзор на: Рехабилитации на улици в населени места на община Добричка и Основен ремонт на читалище „Христо Смирненски” село Одърци по две обособени позиции“ Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за консултант по смисъла на чл.166 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на Рехабилитации на улици в населени места на община Добричка и Основен ремонт на читалище „Христо Смирненски” село Одърци. 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100064 23.06.2020 г.  Община Белене Изпълнение на СМР на обект „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Белене. https://goo.gl/maps/Sv4ap2qKjX1Zdhk89 Линк за изтегляне на Инвестиционния проект: https://belene.bg/wp-content/uploads/2020/01/Investicionen-proekt-SU-D.Debelqnov-igrishte-SMR.rar 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100063 23.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ООД - Русе „Изпълнение на СМР в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Реконструкция на водопроводи 80 мм, 100 мм, 150 мм и 200 мм - етернит с ПЕВП 200/10 и ПЕВП 110/10, по ул. „Гагарин“, гр. Две могили; Обособена позиция № 2 - Реконструкция на водопроводи 80 мм - етернит с ПЕВП 90/10, по ул. „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бяла, гара Бяла“ 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100062 23.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ООД - Русе „Извършване на геодезически дейности в експлоатационните райони на „ВиК“ ООД- гр. Русе и мониторинг по обследване деформациите на ПСОВ-гр.Русе и ПСОВ-гр.Бяла с две обособени позиции“ 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100061 23.06.2020 г.  Община Велики Преслав Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект ОР ул. "Лозарска" от ОК 59 до ОК 59А (част пътна) 26.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 19 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)