Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

20-2020

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 827184123

BG323, Водоснабдяване и канализация ООД, ул. Добруджа 6, За: Евелина Жигова, България 7000, Русе, Тел.: 082 501523, E-mail: top@vik-ruse.com, Факс: 082 820208

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://vik-ruse.com/index.php.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik-ruse.com/Index.aspx?PageUrl=profil-na-kupuwacha&PublicOrders=Tab=ViewItem,OrderID=359.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

149000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изпълнение на СМР в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Реконструкция на водопроводи 80 мм, 100 мм, 150 мм и 200 мм - етернит с ПЕВП 200/10 и ПЕВП 110/10, по ул. „Гагарин“, гр. Две могили; Обособена позиция № 2 - Реконструкция на водопроводи 80 мм - етернит с ПЕВП 90/10, по ул. „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бяла, гара Бяла“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация


Срок за получаване на офертите

26/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място и срок за подаване на офертата – офертата се представя в деловодството на ”ВиК” ООД - гр. Русе, ул.”Добруджа” № 6 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до 17,00 часа на 26.06.2020 г. Място и дата на отваряне на офертите - Разглеждане и отваряне на офертите ще се извърши в сградата на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе, ул. ”Добруджа” № 6, етаж 1, заседателна зала на 29.06.2020 г. от 9,30 часа. Отварянето на офертите и ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват представители на участниците в поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)