Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

0400-321

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000970457

BG343, Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Галина Иванова - Директор на Дирекция Обществени поръчки, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://87.126.141.18:8080/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=SY01y2PMqzM%3d.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

48000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на периодични доставки на строителни материали, необходими за извършване на ремонтни и други дейности на обекти на територията на Община „Тунджа”, заявявани от общинска администрация, в това число администрация в гр. Ямбол, както и 44 кметства и кметски наместничества; второстепенни разпоредители с бюджетни кредити: 5 детски градини, към които има разкрити общо 17 групи в 17 населени места на общината; дневни центрове за възрастни хора – в 2 населени места; домашен социален патронаж – в 2 населени места; 1 център за извънучилищна дейност, както и доставки във връзка с изпълнението на проекти, по които Община „Тунджа” е Бенефициент, по вид и количества, определени чрез заявки при възникнала необходимост. Заявките се изготвят от определени от Възложителя лица, съгласно приложен към Договора списък и се подават на изпълнителя по телефон, факс или e-mail.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44114000, 44114200, 44191000, 44192000, 44800000

Описание:

Бетон
Изделия от бетон
Различни видове строителни материали от дървесина
Различни видове други строителни материали
Бои, лакове и маджуни


Срок за получаване на офертите

29/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В първоначално определения срок посочен в Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – до 17:00 часа на 22.06.2020 г. са получени по-малко от три оферти за участие в горепосочената обществена поръчка, предвид което на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, във връзка със Заповед № РД-07-0637/23.06.2020 г. на Кмета на Община "Тунджа" се удължава срока за получаване на оферти до 17:00 часа на 29.06.2020 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 30.06.2020 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, пл."Освобождение” №1, гр. Ямбол. Отварянето на офертите, съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП се извършва на публично заседание, на което могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)