Версия за печат

BG-Гурково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

К-1877

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123092756

BG344, община Гурково, бул. Княз Александър Батенберг № 3, За: Румяна Драганова, България 6199, Гурково, Тел.: 043 312260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 043 312884

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://gurkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://gurkovo.bg/results/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

32000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Паничерево, община Гурково - Втори етап“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор


Срок за получаване на офертите

26/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Заседанието на комисията за отваряне и оповестяване на получените оферти ще се състои на 30.06.2020 г. от 11:30 ч. в заседателната зала в административната сграда на община Гурково, гр.Гурково, бул. “Княз Ал. Батенберг” № 3.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)