Версия за печат

BG-Белене

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

15-00/177

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000413579

BG314, Община Белене, Община Белене, град Белене, ул. България №35, За: По предмета - Инж. Христина Иванова-Мънева-Гл. инженер, тел.: 0658 31036; по поръчката - Цветомир Цветанов - Гл. експерт ИРиОП, тел.: 0658 34672, България 5930, Белене, Тел.: 0658-34672, E-mail: obshtinabl@gmail.com, Факс: 0658-31062

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://belene.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): www.profilnakupuvacha.com/Община%20Белене,13744.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

95690.91 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпълнение на СМР на обект „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Белене. https://goo.gl/maps/Sv4ap2qKjX1Zdhk89 Линк за изтегляне на Инвестиционния проект: https://belene.bg/wp-content/uploads/2020/01/Investicionen-proekt-SU-D.Debelqnov-igrishte-SMR.rar

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45212220, 45236100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многоцелеви спортни съоръжения
Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки


Срок за получаване на офертите

29/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Договор за предоставяне на БФП BG06RDNP001-7.007-0049-C01/08.05.2019г. „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Белене“ по подм. 7.2 от мярка 7 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Друга информация

Офертите се предвижда да бъдат отворени на 30.06.2020г. в 14.00ч. в сградата на Община Белене в гр. Белене, ул. България №35, етаж последен, заседателна зала №26. На основание чл.188, ал. 2 от ЗОП и чл. 96, ал.3 от ППЗОП, със Заповед № 600/23.06.2020г. на Кмета община Белене, се удължава първоначалния срок за подаване на оферти до срока съгласно РАЗДЕЛ III от настоящата информация. Отварянето на получените оферти, независимо от техния брой в резултат на настоящото удължаване, ще се извърши на 30.06.2020г. в 14:00 ч. в сградата на Община Белене, на адрес: гр. Белене, ул. България № 35, етаж последен, заседателна зала №26. Условията и реда за отваряне и разглеждане на офертите, и определянето на изпълнител на обществената поръчка е съгласно чл.97, ал.3-6 от ППЗОП (с/но §131, ал.3 от ПЗР към ЗИД на ЗОП(ДВ, изм., бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г. и §12 от ЗМДВИП).

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)