Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

129

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176618153

BG411, Детска градина № 175 Слънчеви лъчи, район Лозенец, кв. Витоша ВЕЦ Симеоново, улица Тодор Чипев № 1, За: Десислава Благоева Антонова, България 1700, София, Тел.: 0885 550271, E-mail: odz175@abv.bg, Факс: 0885 550271

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.dg175.eu/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.dg175.eu/bg/профил-на-купувача.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 175 "Слънчеви лъчи", град София", съгласно техническа спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

29/06/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Мотиви за удължаване на срока за получаване на офертите: Съгласно действалите до 29.11.2019 г. редакции на чл. 96, ал. 3 ППЗОП и чл. 188, ал. 2 ЗОП, в случай, че в първоначалният срок за постъпване на оферти, техният брой е по-малък от три, възложителят следва да удължи срока за получаване на офертите с не по-малко от три дни. Тъй като до изтичане на срока за получаване на оферти по настоящата обява за събиране на оферти е постъпила само една оферта, възложителят е длъжен да удължи срока, съгласно цитираните по-горе и приложими към процедурата разпоредби. След изтичане на удължения срок за събиране на офертите, същите ще бъдат отворени на дата 30.06.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на Детска градина № 175 Слънчеви лъчи, находяща се в град София, район Лозенец, квартал Витоша ВЕЦ Симеоново, улица Тодор Чипев № 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)