Версия за печат

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

O-04062020-325

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852188

BG332, Община Добричка, Независимост № 20, За: Емилия Желязкова – ст. експерт СКС, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-10062020-325.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

15000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Строителен надзор на: Рехабилитации на улици в населени места на община Добричка и Основен ремонт на читалище „Христо Смирненски” село Одърци по две обособени позиции“ Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за консултант по смисъла на чл.166 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на Рехабилитации на улици в населени места на община Добричка и Основен ремонт на читалище „Христо Смирненски” село Одърци.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

26/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП (в редакцията до 01.11.2019 год., съгласно §12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците) се удължава срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет “СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА: РЕХАБИЛИТАЦИИ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”. Документите за участие в обществената поръчка ще се приемат в Центъра за услуги и информация на община Добричка до 17:00 часа на 26.06.2020 год.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)