Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100030 23.06.2020 г.  Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/ Хигиенно и санитарно обслужване на сградите на Комисия за регулиране на съобщенията в гр. София. 29.06.2020 г.  17:30 ч.
9100029 23.06.2020 г.  Средно училище "Д-р Петър Берон", гр. Свиленград „Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип „Закуска”, за учениците от I до IV клас на СУ „Д-р Петър Берон”, гр. Свиленград, през учебната 2020-2021 г.” 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100028 23.06.2020 г.  Община Златица „Предоставяне на услуги по извършване на текуща експлоатационна поддръжка на улично осветление в населените места на територията на община Златица“. 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100027 23.06.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Ардино ЕООД „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на „МБАЛ Ардино” ЕООД” 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100026 23.06.2020 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Широка поляна към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян „Доставка на оръжия(вкл. ловно), муниции, оптически прибори, аксесоари и части за тях“ 25.06.2020 г.  16:30 ч.
9100025 23.06.2020 г.  Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/ „Извършване на профилактични прегледи на очите и оценка на състоянието на зрението на служителите, работещи с видеодисплеи и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите в ЦУ на НЗОК“ 26.06.2020 г.  17:30 ч.
9100024 23.06.2020 г.  "Столичен електротранспорт" ЕАД - София “Доставка на шперплат и ламиниран фазер”, разделена на 3 /три/ обособени позиции, както следва: I. Обособена позиция 1 “Доставка на едностранно ламиниран фазер”: - Фазер едностранно ламиниран б = 3 mm - сив - 600.00 m; - Фазер едностранно ламиниран б = 3 mm - бял - 350.00 m II. Обособена позиция 2 “Доставка на обикновен шперплат”: - Шперплат обикновен б = 10 mm; качество - В/ВВ - 300.00 m III. Обособена позиция 3 “Доставка на водоустойчив шперплат”: - Шперплат водоустойчив б = 15 mm; качество - АВ/ВВ; АВ/ВВ - 800.00 m; - Шперплат водоустойчив б = 18 mm; качество - АВ/ВВ; АВ/ВВ - 1000.00 m. 29.06.2020 г.  16:30 ч.
9100023 23.06.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Провадия към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен „Доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове масла, консумативи и резервни части за бензиномоторни триони /БМТ/ и други, съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДГС Провадия” през 2020 год» 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100022 23.06.2020 г.  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, съгласно приложената техническа спецификация за срок от 12 месеца или до достигане на определения финансов ресурс. Настоящата поръчка е запазена за участие съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чийто предмет е включен в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, утвърден с Решение на министерски съвет № 591/18.07.2016 г. 25.06.2020 г.  16:30 ч.
9100021 23.06.2020 г.  Община Смядово Подготовка на „Технически проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Смядово и довеждаща инфраструктура – ел. захранване, довеждащ път, довеждащ водопровод и довеждащ колектор“, с оглед кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проекти в сектор „Управление на отпадъците“ пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда. Осигуряването на качеството на подготовката на горепосочения технически проект ще допринесе за изпълнение на изискванията на директива 91/271/ЕИО за населени места с еквивалентни жители от 2 000 до 10 000, което изисква разширение, реконструкция и модернизация, както и изграждане на нови канализационни системи, вкл. селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ) в съответните населени места с еквивалентни жители над 2 000, едно от които е гр. Смядово. Специфична цел на поръчката е осигуряване на разработването на качествен технически проект за ПСОВ, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията, съобразен с идеен проект за подобект: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр.Смядово“ от обект: „Интегриран проект за воден цикъл в гр. Смядово”, общ.Смядово, обл.Шумен и съгласно т.12 от изискванията при кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проекти в сектор „Управление на отпадъците“. 25.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 23 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)