Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

09-02-25

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121858220

BG411, Национална здравноосигурителна каса, ул. Кричим № 1, За: Кристиян Велинов, България 1407, София, Тел.: 02 9659214, E-mail: kvelinov@nhif.bg, Факс: 02 9659165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/2213.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

17500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на профилактични прегледи на очите и оценка на състоянието на зрението на служителите, работещи с видеодисплеи и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите в ЦУ на НЗОК“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85141000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински персонал


Срок за получаване на офертите

26/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17:30 ч. на 26.06.2020 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 29.06.2020 г., от 10:30 ч., в сградата на ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. "Кричим" № 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)