Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100050 23.06.2020 г.  Община Плевен Идентифициране и картографиране на места и обекти на природното, културно-историческото военно наследство в двете общини Плевен и Турну Мъгуреле по проект „Маршрут на паметта: Устойчиви трансгранични туристически продукти за Мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“. 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100049 23.06.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора Избор на обслужваща финансова институция за дейността на УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД 02.07.2020 г.  16:00 ч.
9100048 23.06.2020 г.  Община Разград „Подмяна на дограма в сгради общинска собственост на община Разград, по обособени позиции“ 26.06.2020 г.  17:30 ч.
9100047 23.06.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Иван Селимински" АД - Сливен „Доставка на медицински изделия за неврохирургична дейност за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия, чрез периодично повтарящи се доставки “ 29.06.2020 г.  16:00 ч.
9100046 23.06.2020 г.  Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина /СБАЛТОСМ/ ЕАД - София Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛТОСМ-ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД, която включва 12 обособени позиции подробно описани в техническата спецификация 29.06.2020 г.  14:30 ч.
9100045 23.06.2020 г.  Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология /УСБАЛЕ/ "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА БОЛНИ за нуждите на УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ "АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД 29.06.2020 г.  15:30 ч.
9100044 23.06.2020 г.  ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Оценка съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обект: „Възстановяване на проектните параметри в гара Ястребово от км 21+534 до км 22+502 с дължина 968 м по ІХ-та жп линия“ 25.06.2020 г.  17:15 ч.
9100043 23.06.2020 г.  Община Угърчин Обществена поръчка за събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на ел. материали и ел. резервни части за нуждите на улично осветление на Община Угърчин за 12 месеца“ 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100042 23.06.2020 г.  ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Оценка съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обект: „Оценка съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обект: „Възстановяване на проектните параметри в гара Сеново от км 46+843 до км 47+842 с дължина 999 м по ІХ-та жп линия“ 25.06.2020 г.  17:15 ч.
9100041 23.06.2020 г.  Община Пловдив - Район "Тракия" Изграждането на алеите и напоителната система се извършва съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация, която е неразделна част от обявата, по посочените видове работи. 26.06.2020 г.  17:15 ч.
Общ брой: 43188
Страница 21 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)