Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040084

BG421, Район Тракия - Община Пловдив, бул. Освобождение № 63, За: Таня Иванова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 307813, E-mail: www.trakia@plovdiv.bg, Факс: 032 680316

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.trakia-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://trakia-plovdiv.bg/zop/sabirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokana.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

166666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждането на алеите и напоителната система се извършва съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация, която е неразделна част от обявата, по посочените видове работи.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45200000, 45230000, 45236000, 45236200, 45236250

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти
Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение
Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение
Строителни работи на терени на паркове


Срок за получаване на офертите

26/06/2020 , 17:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В определения срок за подаване на оферти - 22.06.2020 г. са постъпили по-малко от 3 оферти, което налага удължаване на срока за приемане на оферти. Отварянето на офертите на участниците ще се извърши в публично заседание на 29.06.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на район "Тракия", бул. "Освобождение" № 63, ет. 2. На заседанието могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)