Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100020 23.06.2020 г.  Община Девин Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на строителни обекти на територията на община Девин по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1”Упражняване на строителен надзор на обект:„Доизграждане на ул. „Хан Аспарух“ и паркинг към нея“; Обособена позиция № 2” Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Грохотно, преминаваща през о.т.78 – о.т.77 – о.т.101 – о.т.100 – о.т.76, общ. Девин“; Обособена позиция № 3 ”Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Селча, преминаваща от о.т.158 през о.т.73 – о.т.183 до о.т.74+40м., общ. Девин“; Обособена позиция № 4 „Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Михалково, преминаваща от о.т.44 през о.т.45 до о.т.46+50м. общ. Девин“] Обособена позиция № 5”Упражняване на строителен надзор на обект:„Основен ремонт на компрометирана подпорна стена в регулацията на кв. 124, между о.т.872 и о.т.873, гр. Девин, кв. Настан“; Обособена позиция № 6”Упражняване на строителен надзор на обект:„Изграждане на подпорна стена срещу о.т.156, между УПИ XII и УПИ VIII, кв. 20 на с. Кестен“; Обособена позиция № 7”Упражняване на строителен надзор на обект:„Изграждане на подпорна стена по улична регулация на УПИ X – 26, кв. 1 в с. Стоманево“; Обособена позиция № 8”Упражняване на строителен надзор на обект:„Основен ремонт и промяна на предназначението на помещения в сградата на Дом на културата, ул. „Орфей“, гр. Девин», Обособена позиция № 9”Упражняване на строителен надзор на обект:„Основен ремонт на сградата на кметство в с. Триград“; Обособена позиция № 10”Упражняване на строителен надзор на обект:„Основен ремонт на покрив на сградата на кметство в с. Селча“; Обособена позиция № 11”Упражняване на строителен надзор на обект:„Основен ремонт на обществена тоалетна в УПИ XIV, кв. 17 в с. Беден“. Обособена позиция № 12”Упражняване на строителен надзор на обект:„Основен ремонт на тротоари по ул. „Родопи“, от о.т.419 до о.т.356 и по мост „Старата върба“ в гр. Девин“; Обособена позиция № 13 ”Упражняване на строителен надзор на обект:„Рехабилитация на централна част и основен ремонт на тротоари по главна улица на с. Грохотно“; Обособена позиция № 14 ”Упражняване на строителен надзор на обект:„Основен ремонт на стълбище – от централен площад до читалище в с. Гьоврен“. Обособена позиция № 15”Упражняване на строителен надзор на обект:„Ремонт и рехабилитация на канализация от о.т.61 до о.т.64 в с. Осиково“; Обособена позиция № 16”Упражняване на строителен надзор на обект:„Ремонт и рехабилитация на канализация в П.И. 20465.504.961, кв. 68 по КККР на гр. Девин“ Обособена позиция № 17 ”Упражняване на строителен надзор на обект:„Изграждане на напречни линейни отводнители по главна улица, от о.т.77а до о.т.3, в с. Лясково» Обособена позиция № 18”Упражняване на строителен надзор на обект:„Водопроводен клон за ПП и битово водоснабдяване за обект „Гробищен парк в УПИ I, кв. 1, местност „Забрал“, гр. Девин, общ. Девин“. Обособена позиция № 19 ”Упражняване на строителен надзор на обект:„Рехабилитация и реконструкция на улици в с. Грохотно, общ. Девин“ : Подобект 1„Рехабилитация и реконструкция на улица преминаваща през о.т. 78 – о.т. 80 – о.т. 82 – о.т. 83 – от км 0+000,00 до км 0+151,53;Подобект 2 Рехабилитация и реконструкция на улица преминаваща през о.т. 83 – о.т. 85 – о.т. 86, о.т. 75 – о.т. 73 – от км 0+000,00 до км 0+273,50” Обособена позиция № 20 ”Упражняване на строителен надзор на обект:„Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Триград, общ. Девин“; Обособена позиция № 21 Упражняване на строителен надзор за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ЗА УКРЕПВАНЕ НА УЛ.”МУРСАЛИЦА“ МЕЖДУ О.Т. 1142 И О.Т.1164, ПО ЗРП НА КВ. НАСТАН, ГР. ДЕВИН” 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100019 23.06.2020 г.  Община Несебър Услуги по IT консултиране по проект : „Черноморски археологически, исторически и културен портал“ ( ARHICUP ) , финансиран по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100018 23.06.2020 г.  Община Несебър Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Несебър чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100017 23.06.2020 г.  Община Карнобат Предмет на обществената поръчка e предоставяне на услуги по полиграфическа изработка на вестник „Карнобатски глас” през 2020-2021 г. Извършване на полиграфическата изработка на вестник „Карнобатски глас” и свързаните с нея дейности ще се извършва съгласно изискванията на Възложителя. Обществената поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 29.06.2020 г.  17:30 ч.
9100016 23.06.2020 г.  Община Гърмен „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Горно Дряново“. 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100015 23.06.2020 г.  Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София Избор на банка за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД, филиали Наречен, Хисаря, Сандански и Баня – Карлово 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100014 23.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ООД - Монтана "Доставката на аварийни скоби" за ремонт на пукнатини, отвори и цялостно счупване на тръби от стомана, етернит, чугун и ПЕВП. Доставките ще се осъществяват след направена писмена заявка от страна на Възложителя, в зависимост от възникнали потребности и финансов ресурс на Възложителя. Предложените изделия трябва да отговарят на описанието, посочено в документацията за участие. Всичките изделия да имат трайна маркировка на производителя. 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100013 23.06.2020 г.  Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Хасково Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково и доставка на резервни части и консумативи 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100012 23.06.2020 г.  Община Стрелча Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване на улична мрежа в гр. Стрелча, община Стрелча “ 25.06.2020 г.  17:30 ч.
9100011 23.06.2020 г.  Детска градина "Калина Малина" - гр. Несебър - /Старо наименование - Обединено детско заведение /ОДЗ/ "Калина Малина" - гр. Несебър/ „Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Калина Малина”, със следните обособени позиции: - Обособена позиция 1 – доставка на основни хранителни продукти: - Обособена позиция 2 – доставка на плодове и зеленчуци 26.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 24 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)