Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100113 24.06.2020 г.  Детска градина "Детелина" гр. Раковски, - /Старо наименование - Обединено детско заведение /ОДЗ/ "Детелина" гр. Раковски/ „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "ДЕТЕЛИНА" град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Хляб” - прогнозна стойност - 3543.75 лева; - Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” - прогнозна стойност - 14319.13 лева; - Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” - прогнозна стойност - 22352.92 лева; - Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти”- прогнозна стойност - 13451.79 лева; - Обособена позиция № 5 „Пресни плодове и зеленчуци”- прогнозна стойност - 15980.83 лева; 30.06.2020 г.  16:00 ч.
9100112 24.06.2020 г.  Служба "Военна полиция"/ВП/ - /Старо наименование - Служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" /Служба "Сигурност - ВП и ВКР"/ „Подновяване на лиценз и поддръжка на специализиран програмен продукт за анализ на мобилни устройства с възможност за изследване на облачни структури „Oxygen Forensic Detective”. 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100111 24.06.2020 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Каракуз - Дулово към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово „Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/ на ТП ДЛС – „КАРАКУЗ”- гр. Дулово“ 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100110 24.06.2020 г.  Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания/СБАЛХЗ/ - ЕАД, гр.София „Предоставяне на услуга - абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура“ 26.06.2020 г.  16:30 ч.
9100109 24.06.2020 г.  "Синева" ЕООД - гр. Силистра „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит в размер на 400 000,00 лева на „СИНЕВА“ ЕООД“ 29.06.2020 г.  16:00 ч.
9100108 24.06.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Мъглиж към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА КОТЕЛ И ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА ТП ДГС МЪГЛИЖ“ 01.07.2020 г.  17:00 ч.
9100107 24.06.2020 г.  Община Лом Предметът на поръчката е „Доставка на техническо оборудване за нуждите на Община Лом по обособени позиции: 1. Обособена позиция 1 „Доставка на компютърна техника и периферия“ 2. Обособена позиция 2 „Доставка на копирни системи“ 3. Обособена позиция 3 „Доставка на цифров фотоапарат по проект BG05M9OP001-2.019-0013-C01 "Равен достъп до услуги за всяко дете", финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН - BG05M9OP001-2.019-0013-C01 /РД-05-21 от дата 28.01.2020 г. 4. Обособена позиция 4 „Доставка на цифров фотоапарат за нуждите на Община Лом“ Обществената поръчка обхваща доставка и прехвърляне собствеността на Възложителя на различни видове техническо оборудване. 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100106 24.06.2020 г.  Кметство с. Николово, община Русе „Извършване на СМР - изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Николово, община Русе“ 30.06.2020 г.  17:00 ч.
9100105 24.06.2020 г.  Община Кърджали "Изместване на кабелна съобщителна мрежа на БТК АД, находяща се в ПИ с идентификатор 40909.118.93, гр.Кърджали" 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100104 24.06.2020 г.  Община Симеоновград Предоставяне на услуги със строителна техника по почистване на локални замърсявания и/или нерегламентирани сметища на територията на община Симеоновград 29.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 15 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)