Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099823 12.06.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян “Абонаментна софтуерна поддръжка на болнична информационна система на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров" АД гр.Смолян, включваща програмните продукти – Гама Кодмастер, Гама Калк, Гама Конт, Гама МултиЛаб, Гама МултиЛаб-КААВ, Гама Стор, Гама Стор-верификация, Гама Супто, Гама Диети” 23.06.2020 г.  16:00 ч.
9099822 12.06.2020 г.  Регионална здравна инспекция/РЗИ/ - Бургас Избор на изпълнител за извършване на услуги, включващи изпълнение на дейности по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за рак на гърдата, рак на маточната шийка и рак на дебелото и правото черво, съставляващи съответно дейности по т. 2.1.З., т. 2.2.3 и т. 2.3.3 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г. и организиране и провеждане на обучения на следните целеви групи - обучение на жени с фамилна анамнеза (първа линия родство-майка сестра, дъщеря, баба) за рак на гърдата; обучение на полово активни жени за необходимостта от ежегоден гинекологичен преглед с цитонамазка от специалист и обучение на лицата с фамилен колоректален карцином за необходимостта от провеждане на хемокулт - тест чрез профилактичен преглед при лица над 50 год., съответно съставляващи дейности по т. 2.1.1, т.2.2.1 и т. 2.3.1 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г.. разпределени в три обособени позиции 09.07.2020 г.  17:00 ч.
9099821 12.06.2020 г.  Командване на военноморските сили, гр.Варна „Ремонт на административна сграда във в.ф. 44320-Сенокос". 01.07.2020 г.  17:00 ч.
9099820 12.06.2020 г.  Регионална здравна инспекция/РЗИ/ - Бургас „Периодични доставки чрез покупка на ин витро диагностични медицински изделия, среди, диагностични серуми, тестове, химични лабораторни реактиви и консумативи, необходими за работата на отдел „Микробиология, вирусология и паразитология“ към Дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Санитарна микробиология” и отдел „Химични и физични изследвания“ към Дирекция „Лабораторни изследвания“ през 2020/2021 г.“ 08.07.2020 г.  17:00 ч.
9099818 12.06.2020 г.  Информационно обслужване АД „Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт Microstrategy, предоставяне на услуги по поддръжка на информационната система „Управление на държавното съкровище“ 16.06.2020 г.  17:30 ч.
9099817 12.06.2020 г.  Българска академия на науките /БАН/ „Подмяна на ел. кабелите, захранващи бл.1, бл.2 и бл.3 в Научен комплекс 1 на БАН, 4-ти км в гр. София, от подстанция „Александър Наумов“ с нов ел. кабел САХЕкТ 10кV 1х185мм2“. 14.07.2020 г.  17:30 ч.
9099816 12.06.2020 г.  Столична община - Район "Средец" “Строително ремонтни работи за подобряване на състоянието на сградите и дворовете на детските градини, находящи се на територията на СО район „Средец“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Ремонт и реконструкция на сградата и дворното пространство на ДГ№ 77 „Магнолия“ Обособена позиция № 2-„Реконструкция на опасна оградна стена на ДГ №113 „Преспа“ 30.06.2020 г.  17:30 ч.
9099815 12.06.2020 г.  Българска академия на науките /БАН/ „Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 kV и 20 kV и кабели ниско напрежение в обекти на Българска академия на науките". 29.06.2020 г.  17:30 ч.
9099814 12.06.2020 г.  Община Провадия "Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебни автомобили и техника” с две обособени позиции: Първа обособена позиция „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебни автомобили и техника на Общинска администрация – Провадия” и Втора обособена позиция „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебни автомобили на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – Провадия” 23.06.2020 г.  17:30 ч.
9099813 12.06.2020 г.  Дирекция "Международни проекти" /ДМП/ , към Министерство на вътрешните работи /МВР/ "Изграждане на допълнително кабелно трасе за нуждите на ЗВО, ремонт на работни помещения на ЗВО и ЗМП" с две обособени позиции: -Обособена позиция 1: “Проектиране и изграждане на допълнително кабелно трасе за нуждите на ЗВО- МВР”. -Обособена позиция 2: „Ремонт на работни помещения, проектиране и изграждане на пожароизвестителна инсталация за нуждите на ЗВО и ЗМП“. 14.07.2020 г.  17:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 42 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)