Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

26-02-8

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176032788

BG341, Регионална здравна инспекция – Бургас (РЗИ-Бургас), гр. Бургас ул. Александровска 120, За: Павлина Цонева, Багряна Петкова, д-р Павел Харизанов, инж. валя Жекова, България 8001, Бургас, Тел.: 056 807313, E-mail: rzi@rzi-burgas.com, Факс: 056 816261

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rzi-burgas.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rzi-burgas.com/obshtestveni%20porachki%20chl20al3.htm.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

64166 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Периодични доставки чрез покупка на ин витро диагностични медицински изделия, среди, диагностични серуми, тестове, химични лабораторни реактиви и консумативи, необходими за работата на отдел „Микробиология, вирусология и паразитология“ към Дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Санитарна микробиология” и отдел „Химични и физични изследвания“ към Дирекция „Лабораторни изследвания“ през 2020/2021 г.“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33694000, 33696500

Описание:

Диагностични реактиви
Лабораторни реактиви


Срок за получаване на офертите

08/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Поръчката включва доставка ин витро диагностични медицински изделия, диагностични серуми, антибиотични дискове, Е - tests, диагностични бактериологични тестове, сухи хранителни среди и готови за употреба среди, среди за санитарна микробиология, среди за козметика, среди за обща употреба, ампулирани среди, тестове за вирусологични и паразитологични изследвания, химични лабораторни реактиви и консумативи, сертифицирани сравнителним атериали, съгласно Техническа спецификация /Приложение №1/ с общо 356 отделни продукти, всеки от който представлява отделна обособена позиция.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)