Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

OБ-13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Маргарита Делчева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik.bg/public-procurement/view/2020-OB-13-Remont-iili-preustroistvo-na-sashtestvuvashti-i-montazh-na-novi-elementi-na-podemni-saorazheniya-na-obektite-na-ViK-EOOD-Plovdiv.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт и/или преустройство на съществуващи и монтаж на нови елементи на подемни съоръжения на обектите на територията на „ВиК” ЕООД – Пловдив, за период от 1 (една) година, считано от дата на подписване на договора. Извършването на ремонта или преустройството на съоръженията ще се осъществява след направена заявка от Възложителя. Възложителят ще заплаща всеки ремонт и/или преустройство, и/или монтаж на избрания за изпълнител участник (и на подизпълнителя, ако участникът използва такъв и са изпълнени условията в съответствие с чл. 66 от ЗОП) по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на услугата, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. Всеки участник е длъжен да подава оферта за целия обем на поръчката. Избраният за изпълнител участник трябва да представи при подписване на договор всички документи, изисквани от Възложителя, доказващи личното състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности. Изискванията за изпълнение на поръчката са описани подробно в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от обявата.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50531400

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на товароподемни кранове


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 307/308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони.Офертите на участниците ще бъдат отворени във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, Административна сграда, ет. 3, Заседателна зала, на посочената в обявата дата и час. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Обяви", в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/06/2020  (дд/мм/гггг)