Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-163

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831609046

BG411, Топлофикация София ЕАД, ул. Ястребец № 23 Б, За: Ина Милкова; Ангел Гунев, България 1680, София, Тел.: 02 9033107; 02 9033222, E-mail: i.milkova@toplo.bg, Факс: 02 8594149

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://toplo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.toplo.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200526JQNa4215643.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

141267.46 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-IV-3 “Реконструкция на топлопровод от камера №К73-10-2 до АС на блок 519 и блок 522 в ж.к. "Връбница-1“, р-н Връбница“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45231100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни тръбопроводи


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят определя нова дата и час на отваряне на офертите, както следва: Дата: (дд/мм/гггг) 23.06.2020 г. Час: (чч:мм) 13:00 ч. Място на отваряне на офертите: „Топлофикация София“ ЕАД, гр. София, ул. Ястребец № 23 Б, заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/06/2020  (дд/мм/гггг)