Версия за печат

BG-Червен бряг

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

11-00-187

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000414154

BG314, Община Червен бряг, ул. Антим I №1, За: инж. Евгения Петрова Николова - старши експерт отдел ОППП, България 5980, Червен бряг, Тел.: 0659 92340, E-mail: evgeniq_nikolova17@abv.bg, Факс: 0659 92351

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.chervenbryag.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

112750 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Текущ ремонт на общински пътища и изкърпване на дупки и деформации по улични платна на територията на община Червен бряг по обособени позиции: Обособена позиция №1: Текущ ремонт на общински пътища; Обособена позиция №2: Изкърпване на дупки и деформации по улични платна на територията на гр. Червен бряг.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата документация, обявата, техническата спецификация и други документи свързани с обществената поръчка са достъпни на профила на купувача на община Червен бряг. Офертите ще бъдат отворени на 29.06.2020г., от 13:00 часа, в стая 105, ет.1 на Община Червен бряг, ул. „Антим I“ №1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/06/2020  (дд/мм/гггг)