Версия за печат

BG-ГОРНА МАЛИНА

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

03.00-69

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776178

BG412, ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА, пл. РОДОЛЮБИЕ, За: инж. СТОЯНКА ДОНЧЕВА, България 2131, ГОРНА МАЛИНА, Тел.: 07152 2320, E-mail: gmalina@abv.bg, Факс: 07152 2252

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.gornamalina.eu/newsite/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.gornamalina.eu/newsite/?cat=8.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Разработване на Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Горна Малина и Елин Пелин 2021 - 2025 г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79131000

Описание:

Услуги по подготовка и изготвяне на документи


Срок за получаване на офертите

26/06/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

22/06/2020  (дд/мм/гггг)