Версия за печат

BG-гр. Девин

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

09-05-13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000614895

BG424, Община Девин, ул. Дружба № 1, За: Антоний Моллов- началник отдел ИОСВО, България 4800, гр. Девин, Тел.: 03041 2174, E-mail: obshtina@devin.bg, Факс: 03041 2661

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.devin.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.devin.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=360:soo2020-10-dostavka-na-sarvari-kompyutarni-konfiguratzii-periferni-ustroistva-i-kopirni-mashini-&Itemid=115.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

27559.95 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на сървъри, компютърни конфигурации, периферни устройства и копирни машини за нуждите на Общинска администрация –Девин, Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни- Девин и Център за обществена подкрепа гр. Девин”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


Срок за получаване на офертите

24/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Настоящото удължаване на срока за получаване на оферти е на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, във връзка с § 131, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗОП.Дата на отваряне на офертите: 25.06.2020 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация -Девин, находяща се в гр.Девин, ул. Дружба 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/06/2020  (дд/мм/гггг)