Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

15-2020

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 827184123

BG323, Водоснабдяване и канализация ООД - Русе, ул. Добруджа 6, За: Ев. Жигова - Р-л ТОП /юрист/, България 7000, Русе, Тел.: 082 501523, E-mail: top@vik-ruse.com, Факс: 082 82020

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vik-ruse.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik-ruse.com/Index.aspx?PageUrl=profil-na-kupuwacha&PublicOrders=Tab=ViewItem,OrderID=352.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Почистване на колектор „Чародейка“ от наноси от РШ 3 до РШ 7 и от преди савака до открития канал“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90470000

Описание:

Услуги по почистване на канализационни тръби, колектори или отводнителни канали


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място и срок за подаване на офертата – офертата се представя в деловодството на „ВиК” ООД - гр. Русе, ул. „Добруджа” № 6 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до 17:00 часа на 22.06.2020 г. Място и дата на отваряне на офертите - Разглеждане и отваряне на офертите ще се извърши в сградата на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе, ул. „Добруджа” № 6, заседателна зала на 23.06.2020 г. от 10:30 часа. Отварянето на офертите и ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/06/2020  (дд/мм/гггг)